Žene štere znaju kaj očeju

Med ”ljudima na položaju”  je broj žena još navek mejnjši od muških, pak je zato na preporuku Europske komisije pokrenuta akcija  o Europskoj mreži ambasadorica ženskog poduzetništva, štera broji 22 zemlje a med njimi i Hrvatsku.

Fčera je povodom tega vu Tehnološkom parku vu Varaždinu bilo predavanje o onome kaj se prati žene štere su uspešne vu onome zočim se bave. O temu su za povedati imale varaždinske poduzetnice Danijela Komar, Zita Bračko Matulić i Mirjana Rinkovec, pak onda Tamara Peras, novinarka i urednica HTV-a i Natalija Martinčević, zamjenica gradonačelnika i zastupnica vu Hrvatskom Saboru.

Sejeno su se složili da za žene kak i za muške vredi isto pravilo; bez muke nema nauke. Kaj god očeju postiči treba upornost i volja, a bormeš i potpora drugih.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.