Bužićna predstava KUD-a “Klaruš” Maruševec

Dneva 26.12., v ciarkvi Svetuga Jurja v Maruševcu bude udržana bužićna predstava “Radujte se narodi” s pučetkum v 10.20 vur. V predstavi nastupaju pjevači, folklorna i tamburaška sekcija te mali recitatori KUD-a “Klaruš Maruševec, šteri iza sebe ima brojne nastupe i gustuvanja unutar i vun granic liape naše.

KUD “Klaruš broji prek 100 članuv, kaj malih, kaj velikih,  a ud samuga pučetka na čelu je prof. Ana Rehvald, čijom zaslugom je i usnovani. Više o samume kulturno umjetničkume društvu u jednom ud sledećih članakuv, v kojem bute detalno upoznati s njegovim prošli i sadašnjim radum, a i najavili budemo i buduća zbivanja v Maruševcu, ali i dale.

Puzivamu vas, da skupa z nami usjetite bužićnu čaroliju i tuplinu!