Čem bližejše!

Sam na svietu nihči biti nemre, nie te ljehke razmeti, kak god da se več put niti nemreš zestati sam z sobu i kak god da nie nikoga več poljek tebe nie da mel bi skem pospominati se. I kak god da je, kak god da dojde se nekam gde se je tulike puč štele a nie nikak te se mogle, vse skup nemre nikak drugač završiti nek kak da se na trnek nasadiš, trnek kaj same nate čakal je. A vrieme h vsemu tomu svoju meru i dobu ma, jer niti je, a niti more biti nekaj druge nek je te kaj je – a more same i jedine vrieme biti.

E se more igrati, pak unda i stati, e se more smejati pak unda i drhtati, e se more prejti pak unda i zastanoviti – gda ti trieba, vse te skup negdar i nie ti tak ljehke da se same tak odvrtele bi, kak god da te štel i bi. Da pak drugač se more, da se drugač i splati vse te skup – unda nebi niti mogel najti vse te skup. A pak e drugač iti, e drugač se more i e se drugač i trieba, kak god da največ put vse te skup ne zgledi ti tak kak triebale zgledeti ti. A kaj pak povedati i kaj pak odvrteti unda gda več nemreš nič odvrteti, jer tak si zmešan čist da od vsega toga več nič videti ti moči ni nie. Mam dojti negdar nie ni ljehke, mam se navek nie same tak moči, jer unda gda nie same vse te skup tak kak je, mam unda gda se nie moči vse te skup na kup ni deti a ni rastumačiti – unda nie ti moči proč več prejti. Nie te same tak navek ni moči si preštuderati, nie se same tak moči niti spominati, nie vse te skup same tak se moči niti bile ni zastanoviti, jer jemput gda se ide delat, jemput gda se ide napre, jemput gda vrieme več nie une kaj dodrieti se more, unda vse te skup puteca si najti nemre. Pak nikak drugač nie se moči postaviti na posljeka teri ti nie nič druge kazal nek te kak da se sprejti i kak dojti, kak zeznati i kak otklenuti, tak da kak god da se bi ili se nebi spamtil, vse te skup same odvlječe te od cvetja, teroga jedine si poljek sebe si štel.

I tak pak vesele čakaš, tak štel bi rade da dojde ti vse une pre duge si si poljek sebe meti štel, kaj vse bližejše si si posmeknul, tak da bližejše ti dojde. Unda ti je vse te skup, kak god da se išel bi i buš male pomutiti se, čistem tak kak si si te i štel, od navek. Da je je, da more – more, vse te skup jedine se more posmeknuti i jedine se more vsemi i pred vsemi otprieti na pravu stran ak praf postavljene i nasajene bu, nikak drugač. Unda buš i ti, kak je jedine i trieba, mogel male po male postaviti se na tu stran i mogel buš vse te skup zvrteti vsikud, kak najbolj je i trieba. Da se negdar morti i mogle nekak drugač, da se je morti z vsega toga skup vriedne bile i sprestrieti, unda vse te skup niti nebi bile moči porihtati drugač nek tak kak te vse skup praf za praf i je.

Kaj je unda z pipu, kam bi ju se dele, e bi ju se skrile ili bi ju se praf bližejše zele, prijele i k sebe praf prismeknule. I tuj gda tak si spremišljavati ideš nič ti druge niti nemre po pameti iti nek te da je une kaj vriedi jedine je del srčeka človeškoga, del človeka kaj nie ga same tak najti moči. Nie ga, človeka jedinoga, po pravice, mogle bile nigdar najti niti prie a niti zutra te i bu, kak god da vsi mi skup te šteli spelati ovak ili unak bi, kak god da tuj i tomu se bi čem bližejše pristrančiti vsi skup i šteli. Trieba iti poljek unoga gde veseljiče si zavuhnul, trieba se pristrančiti tam gde ljepe ti bile je i bu, jer najgorše je unda gda se nasljepičil bi vsaki med nami tam gde te nie ni štele, tam gde se vsemi ni mogle praf i za praf postaviti, kak god da te nehči med nami morti bi štel ili pak i štel nebi. Da bile moči je nekaj drugač spelati i da se vriedne je pri tomu posljeku drugač postaviti morti denes nebi bile tak kak je – a pak kak je je, drugač zdaj nie a niti more biti. Une kaj jedine zdaj spelati se da je te da se male po male, prejde i htrgne, vrne i zvrgne, klečečki ili žmečki, vse jedne, glavne da se h vis dojde i bližejše čem bolj – kak vsaki med nami te štel se i bi.

Čem bližejše, glipšejše, jakše, vse skup – same čem več, tak denes vse te skup došle je od vsikud, kak god med nami jedni ili drugi drugač su šteli ili te šteli niesu. A vse jedne, kak god da te i je, e te meli ili ne meli, e te vriedi ili te ne vriedi nič, vsaki štel med nami bi da une najbolše mu čem bližejše bu, da mu se smeje i da tak za navek i ostane!

Prim.dr.sc. Rajko Fureš, dr. med.