William Shakespeare: Na Sveta Tri Krala ili kak očete

W. Shakespeare: Na Sveta tri krala… – KAJ, XXXVI, Zagreb 4-5 (2003.)kajkavski prevodiWILLIAM SHAKESPEARE:NA SVETA TRI KRALA
ILI
KAK OČETE

Prevod: Vladimir Gerić, Zagreb

Z angleškoga pretočil na kajkavski
i malo podomačil,
za HISTRIONE,
Anno Domini MMIII
Lacko Gerić*

* Naslov Shakespeareova originala ” Twelfe night, or what you will”; za izvedbu u sklopu ovogodišnjega Histrionskoga ljeta “na horvatski z anglikanskoga igrokaza pretočil i postavil” Vladimir Gerić, a “postavljenju pripomogel” Vid Balog

Dramatis personae:
MEDVEŠKO      …je ban, neje ban
VIOLA         .. .je srečna nesrečnica
ZLOVOLKO      …je bogec zalubleni mrnđek
LIVIJA         …je nesrečna srečnica
TOBI PODRIGAČ                   …je, bu pil dok ima
DRAŠ ZIMLJIČICA   … je jen vitez
NORJAK      .. je spametni norc
MARIČA      .. je jena veselača
SEBASTIJAN      .. je na svoju mamu
ANTON         …je luturan   
FABEK         …je bi…
VELEČASNI      .. je fest jako jaki plebanuš
VALEK         ...je kojekaj
FLOSAR      …je sim, pak tam
POČIMALJE      ..jesu fine puce kaj lepo zgledaju
i lepo popevaju,
                            a ima ih se kaj za videti
                            i kaj za čuti
Histrioni, dečki, pucke, stražari, mužikaši….

PETI ČIN
1.
Glumec, Mariča
MARIČA
Anda, ak me voliš, pokaži mi njegovoga lista!
GLUMEC
Draga moja Mariča, napravite i vi meni jenu uslugu.
MARIČA
Se, kaj želite!
GLUMEC
Najte od mene iskati da vam pokažem njegovoga lista.
MARIČA
To bi bilo, kak da mi darujete cucka, pak onda za revanša od mene isčete da vam ga vrnem!
Dohajaju Ban, Viola, Korlek i plemiči.
BAN
Ste vi del družine milostive gospe gospodične Livije, prijateli?
GLUMEC
Je gospone, mi smo del njezinoga nakita.
BAN
O, pa ja tebe dobro poznam! Kak si kaj, Slavek, dobri človek?
GLUMEC
Da vam po istini povem, gospone, ležeše mi je z neprijateli, neg z prijateli!
BAN
Valjda obratno: ležeše ti je s prijatelji!
GLUMEC
Ne, gospone, z neprijatelji!
GROF
Kak je to moguče?
GLUMEC
Bormeš, gospone, prijatelji me ceniju, pak delaju od mene bedaka. A neprijateli mi otprto zmišljaju da sem bedak, tak da sem pri neprijateli, gospone, na dobičku vu poznavanju samoga sebe, a prijateli mi to kratiju; pak ak je pri zaključkih slično kak i pri poljupcih, te četiri negacije dajeju dve afirmacije, ergo: gorse sem, kaj se tice prijatelof, a bole, kaj se tiče neprijatelof.
BAN
No, alzo, ovo je briljantno!
GLUMEC
Bormeš ni, gospone! Makar ste se vi izvoleli vbrojiti v moje prijatele.
BAN
Kaj se mene tiče, ne bu ti bilo gorše. Na, zemi ovoga cekinčeka!
GLUMEC
Ak vaša levica ne zna kaj dela desnica, naj si levica zeme za uzora desnicu!
BAN
O, daješ mi slaboga saveta!
GLUMEC
Naj se vaša milost zavleče vu vaš žep, gospone, i naj joj se vaša put i krv pokoriju!
BAN
No, dobro, vidim da bum pak pogrešil i postal ponavljač. Evo ti i drugoga!
GLUMEC
Poznata je jena igra, koju zoveju: primo, secundo, tertio; a stara poslovica veli “Treči put Bog pomaga”. Tročetvrtinski takt je, gospone, lepi i frčni takt; setite se zvona Svetoga Benedikta, gospone: jen, dva, tri!
GROF
Z ovakvimi zvijačami više ne buš zglupiral peneze od mene: ali, ak obavestiš svoju gospodaricu da bi se ja štel š njom pospominjati i ak ju dopelaš sim, to bi moglo zbuditi moju naknadnu dobrotu!
GLUMEC
Seh vam svecof i svetic, zeziblite v sen svoju dobrotu, dok seja ne vrnem; ali ne bi mi bilo drago da mislite da je moja želja za dobičkom porok pohlepe! Ali, kak ste rekli, gospone, naj vaša dobrota majčkeno zadrema; ja bum ju hitro probudil!
Odide. Dohajaju Anton i stražari.
VIOLA
Gle, ide človek koji me je spasil, Ban!
GROF
Gle, ovo mije lice nekakšno poznato!
Makar, gda sem ga pri zadnji zgodi videl,
bilo je mrko, kak Vulkan, sajavo, kak od
ratnog dima. Bil je bocman jene vojne lađe,
slabe, zarad plitkosti i male zapremine,
al je š njom prevročil tolke teške škode
najbolji zmed naših vojnih lađ i brodic,
da su ga čak bes i zavist nas, pobeđenih,
i falili i slavili! Da čujem, kaj je bilo?
PRVI STRAŽAR
Plemeniti Ban Medveško, to vam je on Antun
kaj nam je fkral lađu “Feniks”, s tovarom iz Kranja;
isti, kaj se je zakvačil za brod “Tiger”, gda je
najmlajši nečak vaš, Tituš, zgubil desnu nogu;
A vlovili smo ga na Potoku, v grdi svađi,
koja je je na špot i sram, svadljifcima i gradu!
VIOLA
Al, on je samo zvlekel meč, da mene spasi;
ali mi je posle zrekel čudaj čudnih reči,
pak mislim da ni bil silovni, nego zmotani!
BAN
O, slavni razbojnik odurni! Hahar! Kakšna
te prevzetnost nora tenta da na kušnju mečeš
milost ljudi koje si uz cenu pokolja i krvi
stvoril svojim protivnikima?!
ANTON
Prečasni Grof,
dopustite mi da otklonim vaše prekore;
jer Anton vam nigdar ni bil ni razbojnik, ni
hahar, prem je bil, to priznam, s puno razlogof,
vaš protivnik, gospone! Čarobija me je
nekšna sim navlekla; z virov besne savske vode,
spasil sem, v oluji, nezafalnoga ovoga
dečka tu; gda bole za njega ni bilo nade!
V život sem ga vrnul, i daruval mu, znad svega
svoju bezgraničnu i prijatelsku ljubaf,
posvečenu sam njemu; radi njega sem se,
sam iz čiste ljubavi, izložil progonu
i reštu, v ovomu neprijatelskom gradu!
I gda sem videl da ga negdo tuče, zvlekel
sem i ja svoj meč! A gda je on, prefriganec,
zračunal, da ne mora deliti opasnost
z menom, odma se obrnul kak da me ne pozna,
i tak se na sto let, vu jenem času, od mene
udaljil; tak da je zatajil čak i mošnju,
koju sem mu dal, s penezi, malo prije, niti
pred pol vure!
VIOLA
O, Bog moj, je li to moguče?
BAN
A gda je ov tu dečko došel sim, v naš grad?
ANTON
Pak denes, gospon grof! Tri smo pune mesece,
do denes, bili skup, na putu, nerezdvojno,
v dobru, kak i v zlu, po danu, kak i f noči!
Dohaja Livija, z pratnjom.
BAN
Gle, ide grofica! Kak da se nebo spušča
k zemli! A kaj se tebe tiče, sve je norost!
Of dečec meni služi več tri mesece, pak…!
Ali, o tom bumo posle! Otpelajte ga proč!
LIVIJA
U čemu Livija bi Grofu mogla služiti,
ak mu ne more f tomu kaj zahman ju prosi?
Vi niste spunili obečano? Kaj, Ciprijan?
VIOLA
Ja, milostiva…!
BAN
O, ljupka Livija…!
LIVIJA
Da čujem, Ciprijan! – Prepoštovani Ban…!
VIOLA
Moj gospodar vam ima nekaj reči, a ne ja!
LIVIJA
Ak bude spomenka o vaši stari pesmi, Ban,
za moje vuho pak bu stranjska i neprilična,
kak buka posle glazbe!
BAN
Kak i navek – brez milosti!?
LIVIJA
Naveke stalna, svetli Ban!
BAN
F čudljivosti, to je! – O, kruta gospodična,
na čiji nenaklonjeni oltar moj duh i ve
prinaša prepune poštuvanja i verne,
ali nesprijete žrtve! Kaj da još napravim?
LIVIJA
Kaj god vas vola, Ban, to i napravite!
BAN
A zakaj bi, da opče imam srca za to,
kak on razbojnik, on Egipčan, pred smrt,
vbil svoju Ijubaf? – Divja ljubomornost ima ,
gdagda okus gordosti! – Al, čujte me, buduč
da vi prezirjate moj bol i moju vernost,
buduč da deloma vre slutim stvarni zrok
kaj mi je zel su vašu dragocenu naklonost,
živite i dale, tiranka, brez srca,
ali vasega ljubimca, kojega, kak čutim,
volite, a i meni je, kunem se, bil dragi,
njega bum vani ščupal iz potmajnog oka,
v kojem vlada, ftruc svojemu gospodaru!
No, dojdi, dragec! Moje misli su rodile zlo:
žrtvuval bum sad negda meni drago janje,
ftruc grlici, kaj ima krv i srce – vranje!
VIOLA
A ja bi drage vole, več kak sto put, hmiral,
v radosti i sreči, za volju vašeg mira
LIVIJA
Ciprijan, kam ideš?
VIOLA
Idem k onom koga volim
više nego život, sonce i svet koli mene,
više nego sklonost bilo koje žene!
I ak vam lažem, o, nebeski vi svedoki,
zemite mi život, jerbo kaljam svoju ljubaf!
LIVIJA
O, ja, omražena, prevarena, bogica!
VIOLA
A ko vas je prevaril? II vam nekaj skrivil?
LIVIJA
Kaj ne znaš ko si ti? Je tomu več tak dugo?
Pozovite mi svečenika!
Jeden zmed pratiteljef odide.
BAN
Hodi, idemo!
LIVIJA
A kam to, svetli grof? O, stani, muž moj, Ciprijan!
BAN
Vaš muž?
LIVIJA
Je, muž! A to bu vam i sam potvrdil!
BAN
Vi, njezin muž, gospone?
VIOLA
Muž? Ja, ne, presvetli!
LIVIJA
Ajoj, kaj nije nedostojen ti tvoj strah, kaj te
natiral da pred semi sramno tajiš kaj si?
O, naj mi se bojati, Ciprijan, i zgrabi
svoje sreču, budi kaj si, pak buš veliki,
kak onaj koga se bojiš!
Dohaja Svečenik.
Dobro došli, Otec!
prosim vas, da mam, i v ime vaše svetosti,
objavite – prem da smo još malopredi
šteli zatajiti, kaj je ve sam slučaj otkril
prije vremena – objavite, kaj znate da se
dogodilo zmed mene i ovoga mladiča!
SVEČENIK
Je, sklopljena je večna veza ljubavi, mam
potprta i spajanjem ruk naših mladencof
i zapečaćena presvetom vezom vusnic,
kak i običajnom izmembom dveh prestenof;
a celi obred bračnog sporazuma ja sem sam
potvrdil svojom službom, svojim svedočanstvom:
a kak mi dobnik moj veli, od toga časa
sam sem dve-tri vure bliže svemu grobu.
BAN
O, gnusni ti šmrkljivec, kakof buš ti človek
stopram gda te vreme z belimi lasmi zasipa!?
Ili bu tvoja potmajnost tak ojačala
da buš i sebi jemput sam podmetnul nogu?
Pak, zbogom, beži ž njom; al biraj takšne pute,
gde neš naletel na me! Pazi, zmrvil bum te!
VIOLA
O, gospodar moj, kunem se…!
LIVIJA
Joj, nemoj, muči!
Naj gubiti svu čast vu strahu kaj te muči!

Dohaja vitez Draš.

DRAŠ
Za pet ran božih, doktora! No, hitro, doktora za viteza Tobija!
LIVIJA
Kaj se dogodilo?
DRAŠ
Reskolil mi je glavu, a i vitezu je Tobiji rezbil tikvanju! Za ime bože, pomorite! Dal bi 40 cekinof, da se ve doma!
LIVIJA
A ko je to napravil, vitez Jendraš?
DRAŠ
On grofov štičenik, nekšni Ciprijan. Mislili smo daje kukavica, ali on vam je pravi inkardinirani vrak!
BAN
Moj štičenik, Ciprijan?
DRAŠ
Ti bokca bogoga, pak on je tu! Reskolili ste mi glavu brez razloga; a ono kaj sem ja napravil, napravil sem na nagovor viteza Tobija!
VIOLA
Kaj se meni obračate? Ja vas nis ranil! Navalili ste z mečom na mene brez razloga, lepo sem govoril z vami, ali napal vas nisem!
Dohajaju Tobi i Glumec.
DRAŠ
Ak je ovo rana, onda ste me ranili! Meni se vidi da vi krvavu, reskolenu glavu ne smatrate za ozbilnu ozledu! Glečte kak šepajuč dohaja vitez Tobi, čuli bute vi još dosti toga! Ali, da on ni bil v oberštoku, malo bi vas on i drukče zežegetal!
BAN
No, kaj je, Vitez? Kaj vam je?
TOBI
Ni bitno! Ranil me je i to je se! Si našel vrača Pimpača, Glumec?
GLUMEC
Jesem, vitez Tobi, ali pijan je več jenu vuru; na oči mu je pal mrak več v osem vur vjutro!
TOBI
Onda ni niš drugo, kak hurmeš i cucek i mesovje paunsko! Mrzim pijane hurmeše!
LIVIJA

Otpelajte ga proč! Ko ih je tak rezmesaril?
DRAŠ
Ja bum vam pomogel, vitez Tobi, idemo skup na premotavanje!
TOBI
Ti buš mi pomogel, ti, reskolena glava oslinja!? Ti norjak, ti gnus jeden praznoglavi! Ti, bolvan!?
LIVIJA
F postelu ž njim i povežite mu ranu!
Odhajaju Glumec, Fabek, Tobi i Draš. Dohaja Sebastian.
SEBASTIAN
Ve žalim kaj sem ranil vašega rođaka,
milostiva; ali da je to bil i moj brat,
ja bi napravil isto, da bi se obranil!
Gledite me baš nekak čudno, vidim da sem
vas uvredil, kaj sem tak postupil, žal mi je!
Oproostite mi, mila moja, v ime zaveta,
kaj smo ih malopredi jeden drugom dali!
BAN
Sam jeno lice, glas, obleka, a dva biča! Kak slika v dva zrcala, koja je i nije!
SEBASTIAN
O, Anton moj, moj dragi Anton! O, kak me vure mučiju i žereju, od
onda gda sem tebe zgubil!
ANTON
Sebastian ste vi?
SEBASTIAN
Kaj si se splašil, Anton?
ANTON
Pa kak ste to vdvojili? Dve polovičice
raskolene si jabukice nisu sličneše
neg ova dva stvorenja! Koji je Sebastijan?
LIVIJA
Baš zbila čudno!
SEBASTIAN
Pa, kaj to ja tam prek stojim? Ja nemam brata;
a moja naraf nema tu božansku moč da
budem tu i drugde! Mel sem sestru, koju su
mi besni safski viri želi! F kakšnom ste vi
rodu z menom? Otkud ste? Povečte: ime, rod?
VIOLA
Z Tirola sem! A otec mi se zval Sebastian,
a, čudno je, Sebastian se zval i brat moj;
vu isti je obleki vu vodeni grob potonul!
I ak su duhi kadri zeti čiji lik i ruho,
vi ste došli sim da me sprestrašite!
SEBASTIAN
Je, duh sem;
a ipak sem oblečen v ruho, bi se reklo,
f koje me je ženska utroba oblekla!
O, da ste ženska, jer se drugo slaže, ja bi
vaše lice sozami orosil, pak bi kriknul:
“O, tri put dobro došla, Viola ftoplena!”
VIOLA
Moj otec mel je mali madež tu, znad obrve!
SEBASTIAN
I moj, takaj!
VIOLA
A hmrl je v dan gda je Viola
slavila nesrečni svoj trinajsti rodendan!
SEBASTIAN
O, ja se toga dana još tak živo sečam!
On je zbiljam skončal svoj zemalski vek,
baš gda je moja sestra skončala trinajst let!
VIOLA
Al, ako naši sreči nema druge smetnje,
osim ovoga prisvojenoga muškog ruha,
najte me zagrliti, se dok se si podatki,
glede mesta, sudbe, vremena, ne složiju
vu dokaz, da sem ja Viola: o da bi to
potkrepili, otpelala vas budem k jenom
flosaru, tu, v gradu, koji ima moje kiklje;
on mije to spelal da pri Grofu služim!
SEBASTIAN, Liviji
A tak je došlo i do vaše zabune, gospa;
al na tu vas je sklonost sam Bog navel;
šteli ste se, namreč, vezati za pucku,
ali niti tu baš niste niš pogrešili, jer ste se
ovak, zaručili i z pucikom i z dečkom!
BAN
Ne čudite se, on je plemenite krvi;
ak je tak, i ak of privid nije laž, i ja
bum splival srečen s toga srečnog brodoloma.
Violi.
Kaj nisi stokrat rekel, dragi dečko moj,
da nigda neš zavolel žensku, kak si mene?
VIOLA
Ja na sve kaj sem rekla, morem i priseči,
a se te zakletve, kak istinu zadržati
gliboko f srcu, tak kak onaj žarki plamen
koji deli den od noči!
BAN
Sad mi pruži ruku;
i daj da te zagledam i vu ženski kikli.
VIOLA
Al moje kikle jošče su pri flosaru, kaj
me je spasil z vode. On pak vam je v reštu,
rad nekšne krivnje, a na zahtev gospona
Zlovolka, kaj je dvorski pri gospi, kak mislim.
LIVIJA
Pa bu ga oslobodil! Dopelajte Zlovolka!
Ajoj, da, zbilam, kak se nisem zmislila:
veliju, da je bogi človek čisto znorel!
Vračaju se Norjak, s pismom, i Fabek
Vu svoji vlastiti sem nori zmotanosti
pozabila na čudne njegove norije!
No, kak je ž nim, ti, glumec?
GLUMEC
Da vam praf velim, jedva se jedvice bori protiv Belzebuba, kolko god je to moguče človeku v njegovomu stanju. Nate, napisal vam je pismo, moral sem vam ga predati jošče vjutro, ali kak glumačke poslanice nisu evanđelje, čist je sejeno gda se donašaju.
LIVIJA
Daj, otpri pismo, čitaj.
GLUMEC
Astam, pazite, da vam bu čist jasno kak je to gda Norjak citera norca.
(čita, besno.) “Za ime bože, Gospa…!
LIVIJA
Kaj ti je, pa kaj si i ti znorel?
GLUMEC
Ne, nisem, gospa, ja sam čitam nourosti. I ak vaše gospouctvo želi da to napravim kak je treba, mora mi dopustiti da se male reskourim!
LIVIJA
Prosim te, čitaj kak razboriti človek!
GLUMEC
Tak i dielam, presvetla; al da bi čital onuak kak je on to mislil, muoram čitati kak čitam; zato si premislite, gospa i posloušajte.
VIOLA, Fabeku
Prečitajte to vi, dečec!
FABEK, čita
” Za ime bože, Gospa… nanesli ste mi nepravdu i svet bu za to zeznal. Prem ste me hitili f kmicu i zapovedali da mi gospodari vaš pijani rođak, ja jošče obladam ze svojimi naravnimi čutlivosti, jednak dobro kak i vaše gospoctvo. Imam vaše pismo, koje me je natentalo na to da se ponašam kak se ponašam i niti malo ne sumljam vu to da me ono opravdalo, a vas ozbilno posramilo! Mislite o meni kak očete. Na jen čas pozablam kaj mi je dužnost naspram vama, pak zato pišem o uvredi koja mi je fčinjena!
Znoreli Zlovolko.
LIVIJA
Kaj je on to napisal?
GLUMEC
Uon, gospa!
BAN
Ovo baš ne diši na zmešanost!
LIVIJA
Naj ga pustiju, Fabek, pak naj dojde sim!
Fabek odide.
Gda se spregruntate, ak bu vam z voljom, Grof, da
me prigrlite, al ne kak ženu, nego sestru,
bumo isti dan pripravili čak duplu svadbu
f moji hiži; i ak vam je z voljom, na moj strošek!
BAN
Z veseljem primam tu ponudu, milostiva!
Violi:
Tvoj gospodar te oslobađa; a za vernu
službu, malo čudnu za vaš ljupki ženski spol
i malo čak prenisku za tvoj plemeniti odgoj,
i zato kaj me dugo zoveš gospodarom –
ja ti pružam ruku: sad buš ti svom gospodaru
gospodarica!
LIVIJA
O, draga moja sestra, sad si i ti ženska!
Vrne se Fabek, ze Zlovolkom.
BAN
Je to taj norc?
LIVIJA
Je, milostivi ban, je, to je on.
No, kaj je kaj, Zlovolko?
ZLOVOLKO
Gospa, nanesli ste mi grdu uvredu, je,
strašnu uvredu!
LIVIJA
Kaj ja, Zlovolko? Ne, ja ne!
ZLOVOLKO
O, jeste, milostiva! Prosim vas, prečitajte
to pismo! Rukopis je vaš, tu dvoma nema!
Kaj vi ne pišete ovak, sa slova i se črknje?
Kaj ovaj pečat ni vaš? Kaj ni taj stil vaš?
Ne, vi to nemrete poreči! Anda, priznajte,
pak mi objasnite, otprto i pošteno,
zakaj ste mi skazali tuliku naklonost,
i prosili me naj se furt režim, naj nosim
žute štomfe i kriš-kraš povezane štrumfpantle;
da se mrnđim na viteza Tobiju i na
sluge; a gda sem to napravil, verni, z nadom,
zakaj ste dopustili da dospem v zatvor,
v nekšnu kmičnu luknju, da mi dojde kapelan,
pak me napraviju najvekšim norcom,
bukvešom nad bukveši! Da čujem, zakaj?
LIVIJA
Zlovolko, žal mije, al ovo nije moje
pismo, prem je rukopis i sličen mojemu;
al sumlje nema, te je rukopis Maričin!
I sad se sečam, baš je ona prva rekla
da si jako znorel! A ti si onda došel,
z osmehom na licu, scifran, baš kak su te
s pismom fputili! No, zmiri se! No, prosim te!
Se to je zišlo jako grubo, čak i grdo;
no sad, gda znamo razloge i krifce za to,
ti buš v isto vreme i tužitel, a i sudec,
f parnici, mam zutra, ako očeš!
FABEK
O, dobri milostiva i gospa, štel bi vam
reči, najte dati da vam svaje niti spačke
kvariju lepotu ovoga prelepoga
trenutka, zbilam čudesnoga! Bar za mene!
Zato vam otprto rečem, da smo Tobija
i ja podleknuli tu lečkicu Zlovolku,
zbok nekšnih njegovih nelepih, trdoglavih,
nama mrskih osobin! A onda je Mariča,
na Tobijašov nagovor, napisala to pismo,
a on se posle ž njom, za uzvrat, čak i venčal!
Al, kak smo se to, grdo, ali i šegavo,
spelali, zavredili bi predi smeh, kak osvetu;
i ak se te dve uvrede pravično vagneju,
vu semu tomu si bi našli zadovolščinu!
LIVIJA
Ajoj, moj norček, kak su te nasanjkali!
GLUMEC
Pak – “Nekoji su rođeni kak veliki, nekoji osvajaju veličinu, a nekomu veličina pada z neba!” – I ja sem bil jeden ot sudionikof, gospone, v tom ludom interludiju – nekšni gouspon velečasni Kuzma, gospuone! Al, nije bitno, ne!? – “Za Boga, Norjak, ja nisem nori!” Ali, sečate se… “Gospa, kak se morete smejati ovomu šupljoglavomu veterhanzlu!? Da mu se ne smijete, ostal bi brez reči!” -I tak ringlšpil vremena sam nosi svoju osvetu!
ZLOVOLKO
Osvetil bum se ja jenput svima vama!
LIVIJA
No, zbilam ste ga grdo, šašavo uvredili!
.     BAN
Odidite si za njim, zmirite ga, bokca!
Al niš nam ni povedal kaj je z onim flosarom!
Gda zeznamo i to i zlatni čas nam bude sklon,
naj naše drage duše zveže svečana i
čvrsta veza! A tak dugo, draga sestra,
ostali bumo tu! No, dojdi, Ciprijan,
jer dok si tu kak muški, tak bum te i zval;
a gda te zgledam v ženskim opravama,
bil buš ti Medveškova gospa i kraljica!
Odideju si, osim Glumca
Plesači i glazbari zaigraju,
Glumec zapopeva:
“When that I was and a little tine boy,
with hey, ho, the winde and raine:
A foolish thing was but a toy,
for the raine it rineth every day.
  i td.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pâr napomen vuz prethodni prevod:

1)
kakvoča hrvackokajkavskoga prevoda morě sě vusporediti z angleškum i nemačkum verzijum:

http://www.bartleby.com/70/2351.html
Twelfth-Night; or, What You Will
Act V. Scene I.

http://www.symbolon.de/downtxt/shakewasihr.htm
Was ihr wollt

2)
Sažetek V. čina na angleškomu jeziku (Summary of Act 5):
http://www.twelfthnightsite.co.uk/act5_summary.htm

3)
Znâjně o 5. činu morě sě (na angleškomu jeziku) proveriti prék sledečě poveznicě:
Twelfth Night Act V quiz
http://www.twelfthnightsite.co.uk/act5_quiz.htm

4)
Na časopis KAJ morě sě pretplatiti kontaktérajuč
kajkavsko.spravisce@zg.htnet.hr

PS
angleški nâziv “twelft hnight” (= dvanâjsta nôč) odnosi sě na vremenski pomek vu odnosu na Božič. Englezi, kak ni Šveđani, ne koristě izraz Sv. tri krâla, nek Epiphany (Šveđani obiležâvaju 13. dân iza Božiča).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vjesnik / Kultura
14. i 15. kolovoza, 2003.

RAZGOVOR – Vladimir Gerić, redatelj i prevoditelj drame »Na Sveta Tri Krala ili kak’ očete« koja se prikazuje u okviru 18. zagrebačkog histrionskog ljeta

KAJKAVSKI SE NE SRAMI NI NJEŽNOSTI NI SLABOSTI

Svaka se »norma« s vremenom istroši, postaje neosobna, općenita. Zato bježi u »šatru«, odnedavna u nepodnošljive prostarije i anglizme. Da ne spominjem povampirene politicizme i srbizme, koje nam mediji i pojedini političari sve više podvaljuju, kaže Vladimir Gerić

Kajkavski podjednako zna izraziti i bol i vedrinu, ali je često i – samoironičan

Nastavek / Poveznica na članek:
http://www.vjesnik.hr/pdf/2003%5C08%5C14%5C19A19.PDF
ili
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvacki-trojezicni-pluralizem-ili-sto-jenoumle/msg23621/#msg23621

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Komentar
Author: Muzh

09/01/2007
………………
Kaj se pak prevodov dotikavle slazhem se da je Shakespeare-a lezhe prepevati na Kajkavski nek na Schtokavski ter da je poetichki takov prepev blizhi originalu.
Kajkavski a i Chakavski samoglasni sustav je puno raznovrsneschi i rekel bi prirodnejschi nek Schtokavski teroga se samoglasni sustav svodi na standarnih pet samoglasnikov. Schesti pak, pomochni samoglasnik “r” je pak za razliku od schtokavskoga zmekschan samoglasnikum (crno – cherno, crveno – cherveno, drveno – derveno.S tog razloga je Kajkavski puno pjevniji i poetichniji nek Schtokavski. Pjevnosti istom doprinosi i akcentuacija. Isto tak je dosti razlikov vu sintakse (ni ga chuti – ne chuje ga se) kaj doprinosi raznolikosti izrazhaja.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

William Shakespeare:
TWELFE NIGHT, OR WHAT YOU WILL

Viola – A kakva je ovo zemlja, prijatelji?
Kapetan – Ovo je Ilirija, gospo!

Shakespeare – NA TRI KRALJA
Shakespeareova komedija NA TRI KRALJA, ili KAKO HOČETE (Twelfe night, or what you will) po mnogima je najbolja, a prema podacima i najigranija Shakespeareova komedija. Njezin značaj za hrvatsko glumište potkrepljuju dvije neosporne činjenice – na Svjetskoj izložbi kazališne scenografije 1925. u Parizu scenografsko rješenje Ljube Babića (u redateljskom ostvarenju Branka Gavelle) dobilo je visoko priznanje; a jednako je značajno i to da je predstava Zagrebačkog dramskog kazališta, u režiji Dine Radojevića, odigrana preko 200 puta! A to je, koliko znamo, do sada nenadmašen broj odigranih predstava jednog Shakespeareovog teksta na hrvatskim pozornicama!

A to, drugim riječima, znači, da tu komediju naši kazalištarci umiju pretvoriti u značajna ostvarenja, a da ga naše gledateljstvo iznimno cijeni. A “…Shakespeare je pisao…da ugodi gledateljstvu” – ocjenio je J. Dover Wilson.

Veliki je kazališni čarobnjak radnju komedije, smjestio u – Iliriju! Što god ta “Ilirija” Shakespeareu značila, nije li nekako logično da je mi, danas, ovdje, u Hrvatskoj, histrionski, dosljedno, uprizorimo u nekom našem mogućem vremenu i prostoru, pod zidinama gdje oduvijek zvoni kaj, a koje su možda i starije od zgrade u kojima ta ista “Ilirija” prikazala u Engleskoj?
Dakle, jedna nova, HISTRIONSKA predstava, pod imenom:
NA SVETA TRI KRALA, ili KAK OČETE !

REDATELJ   Vladimir Gerić

(negdašna poveznica:
http://www.histrion.hr/twelfe_night.htm )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAKO HOĆETE
Od trinaest Shakespeareovih komedija, Na Tri Kralja ili Kako Hoćete, (Twelfth Night; What You Will) pripada najzrelijima i najizvođenijima.
Po nekim izvorima, napisana je prema narudžbi tijekom 1599. ili krajem 1600. godine, a prvi put je izvedena 6. siječnja, 1601. na dvoru kraljice Elizabete, a u čast visokog gosta Don Virginia Orsinija Bracciana iz Italije. U njegovu čast Shakespeare je čak i nazvao jedno od lica – Vojvoda Orsino, vladar fiktivne zemlje Ilirije.
Postoje mišljenja da Shakespeare nije bio osobito zainteresiran za tekst Na tri kralja, pa ga je zato i nazvao What You Will ili Kako Hoćete (u smislu nazovite komad kako vam se sviđa). Ali, kako je tekst bio namijenjen visokom gostu, a i kraljici, moglo je to zvučati uvredljivo, pa mu je dao naslov Na Tri Kralja. Naime, na taj se dan odigrala praizvedba. Sam tekst ne bavi se ni na koji način tim blagdanom i nema nikakve veze s njim, izuzmemo li činjenicu da je taj praznik u Engleskoj bio posvećen veselju i smijehu.
(negdašna poveznica:
http://www.hnk-split.hr/drama/natrikralja/