Raspisan natečaj za dečje kulturne priredbe 2012.

Kak i sake lete, tak i ove, “Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića” raspisale je natečaj za dečje kulturne priredbe vu sklopu “Dana kajkavske riječi” 2012.g . Na natečaju moreju sudelovati đaki z osnuvnih škuola kajkavskuga govurnuga područja. Natečaji na koje se je moči prijaviti su Zbor malih pjesnika i tuo du 30.03.2012.g., likovna izložba Čovjek čovjeku za koju je rok 30. četrti 2012. i Festival dječje kajkavske popevke na koji se je moči prijaviti du 10.03.2012. g. Na natečaj se muoraju puslati isključive pesme koje su napisane na kajkavskumu i koje nisu ubjavljene vu neki nuvina, osim vu škuolskem tisku i v deči nuvina. Za likovnu izl0žbu moreju se poslati radovi napravljeni na bile koju temu i vu bile koje tehnike. Za Festival dječje kajkavske popevke na natečja se muoraju dostaviit kajkavske popevke koje su deca sama uglazbila, a da su tuo teksti z letešnjuga Zbora malih pjesnika.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.