Čist da verovati nemreš…

Gdo bi bez srama dojti mogel h fižu k nekomu teromu je noža h pleče zabil?! Te more same unie teri srama nema čistem nič, teri ili nie praf pameten ili je pak tak pokvaren da te nič ga se ne dotikavlje ili je pri njem jedne i une druge.

Nie ljehke te nekomu za rastumačiti. Još gorše ti je unda gda štel bi sam sebe povedati kaj se te dogodile, kak te moči je na jemput doživeti zločicu najvekšu od unoga teromu si furt pri ruke bil, teri od tebe vekšega pajdaša nie mel. Još ti je težejše razmeti i te da te je tie „najdraši pajdaš“ hništil, e sam ili po direktivice nektere, denes ti je vse te skup čist vse jedne, jer nihči drugi potpisa svojega del nie – nek same un. Najgorše i najtežejše ti je unda gda te tak nehči hpiči, još je gorše gda te je unie za teroga si mislil da nemre biti človek pokvareni. Vsemu se tomu nadal niti niesi, pak i zdej čistem da verovati nemreš da ti te dohčerajnji „pajdaš“ napravil je, jer ak za nekoga si mogel reči da ti pajdaš je – te za njega si mogel. A kak se veli, h vsemu se moreš prevariti – same ne h pajdašu, do ti vse te skup nie zišle tak kak je zišle – tak da se videti je mogle da nie ti nigdar niti bil te za kaj delal se je. Pajdaš nigdar hkanil pajdaša nebi, niti bi mu noža h pleče hpičil, kak unie teri ti najvekši čifut je. Za mrčnjaka takvoga znaš da mrčnjak je i znaš kak se prema njemu i postaviti. H iste vrieme za unoga za teroga misliš da pajdaš ti je, niti se ne nadaš da hkanil te bi i bu. Na dušice nie ti ljehke, jer vse ti se te dogodile od unoga človeka teri ti zaistinu napravil je najvekšu zločicu življenjsku, i još nie mu dost nek poveda kak ste si najbolši. Denes najvekši su mu pajdaši uni po terami do hčera največ pljuval je, pak bez srama h klecalu kleči i oprosta zazava za une kaj je i kaj bu „predobroga“ napravil. Same zločica bu za njem ostala, nič dobroga, jer radi svoje riti un bi vsakoga hkanil, tak da ti je i najgorše kaj nikak vse te skup razmeti nemreš. Probaš si rastumačiti te tak da morti mu se nekaj je i spošumerile ili te tak triebale bi i  biti?! A praf za praf te niti tak trieba je a niti mu se kaj spošumerile, zdaj kak vse te vidiš – ciele je vrieme poljek tebe bil mrčnjak kaj je same zase delal, živel i vse druge hništaval same radi ritesnic si.

Najtežejše ti je gda dohčerajnji „pajdaš“ te hkani, gda jamu ti skopa i gda vse napravi tak kak nihči niti gorše mogel nebi. Vsakoga med nami te boljeti mora, mora boljeti ak srčeke ma i nemreš se skriti tak i tam za nekterem drugem. Bez srama same ak si je, ak češ nekaj drugač od poštenja, unda prie ili kesnejše dojdeš same do toga da su ti najvekši mrčnjaki penezi i vse naopačne postali pajdaši najvekši, tak da kak i mnogi prie tebe vrageku dušicu si dal. Tuj gde si ti skrenul Bogeka i vere nie, a pitanje je e si do njeh igdar kaj i držal ili si same kak glumček najvekši glumicu si najbolše hsavršil. A penezeki došli buju i prešli, tie kaj te zdaj trepljeju iste tak te buju zritali tak kak si i ti denes pajdaše svoje, tak da se pririhtaš na te da buš završil tak kak vsi uni kaj su sram zgubili i kaj su vragu dušu dali.

Bez srama se more živeti, te denes normalne je postale, moreš bez srama dojti i h fižu unomu teromu si najvekšu zločicu napravil, vse se te more, ali une kaj se nemre je te da ak vragu si dušicu prodal i ak si vučitela dobre posluhnul, ak si navuka dobre zaštuderal – unda ti zaistinu niti drugač moči razmeti niti nebu zločicu nek kak une kaj najbolše je.

A da zločica i mrčnjaki nesmeju biti une kaj za uzora trieba je meti – te povedati trieba, te trieba je oddelati navek i furt, jer na zločicu se same z dobrem odgovoriti trieba.

A kak zdaj i vse te skup bolše pogledaš – vse te skup ti je i za razmeti, jer same ti je jedne za povedati, da nie nigdar bil niti pajdaš a niti človek, jer da človek je i pajdaš – pajdašu zločicu nebi napravil nigdar. I vse te skup same radi svoje riti, e bila tenka ili debela čist je vse jedne, same na kraju ostala same una i bu.

A pajdaštve, kaj ž njem, e pajdaštve je une za kaj se vriedi boriti, e pajdaštva zaistinu na svietu je?! Odgovor, kak god da nam je žmehke nemre drugački biti, nek da pajdaštve je jedine i da od pajdaštva vekšega i lepšega ni. Jedine kaj zdaj moreme povedati a sigurne je i te da vsi se bi z tem složili – je te da nikomu med nami takveh „pajdašeh“ nie trieba, pajdašeh teri same čakaju za vugličem kak bi ti h pleče noža zapičili.

Prim. dr.sc. Rajko Fureš, dr.med.