Zbornik krapinske kajkavske spravišč 1-5 (2002.-2006.)

KAJKAVSKI
U
POVIJESNOM
I
SADAŠNJEM
OBZORJU

ZBORNIK RADOVA
S OKRUGLIH STOLOVA
(ZNANSTVENIH KOLOKVIJA I SKUPOVA)
U KRAPINI 2002. – 2006.

Zabok, 2006.

——————————————————————————————————-

HRVATSKA UDRUGA MUŽI ZAGORSKOG SRCA
Martinišće 45, Zabok

ZA NAKLADNIKA
Rajko Fureš

UREĐIVAČKI ODBOR ZBORNIKA RADOVA
S OKRUGLIH STOLOVA
(ZNANSTVENIH KOLOKVIJA I SKUPOVA)
U KRAPINI 2002. – 2006.
Nikola Capar, Ivan Cesarec, Rajko Fureš, Dragutin Gradečak,
Ratko Habus, Alojz Jembrih, Miljenko Krznar, pok. Vladimir Poljanec,
Zdravko Šilipetar

UREDNICI
Nikola Capar
Alojz Jembrih
Vladimir Poljanec

KOREKTOR
pok. Vladimir Poljanec

ISBN 953-97412-4-6

——————————————————————————————————-
CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb
UDK 821.163.42.09’282(063) 811.163.42’282(063)
KAJKAVSKI u povijesnom i sadašnjem obzorju: zbornik radova s Okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) u Krapini 2002.-2006. / <urednici Nikola Capar, Alojz Jembrih, pok. Vladimir Poljanec. – Zabok: Hrvatska udruga Muži zagorskog srca, 2006.
Kazalo.
ISBN 953-97412-4-6
I. Kajkavska književnost – – Zbornik II Kajkavsko narječje – – Zbornik
300825013
——————————————————————————————————-

KAZALO

Predgovor (Dr. sc. Alojz Jembrih)                                                                        11

Rajko Fureš
Rieč domača                                                                                                           13

Viktor Crnek
“Okrugli stol” u sklopu Tjedna kajkavske kulture u Krapini                                14

Nikola Capar
Od inicijative 1997. do inicijative 2002.                                                               16
 

PRVI OKRUGLI STOL
Uvođenje kajkavskoga jezika i kulture kao izbornoga predmeta
u osnovne i srednje škole kajkavskoga govornoga područja

Krapina, 17. rujna 2002.

Alojz Jembrih
Historijska svijest o kajkavštini danas                                                           21

Božica Pažur
Ponavljanje gradiva o visokoj razini i kontinuitetu kajkavštine                        31

Ivo Kalinski
Nekoliko misli o fenomenu kajkaviane danas                                                  35

pok. Zvonimir Bartolić
Tko je navukao stenjevečku rubaču hrvatskom jeziku                                       37

Ivan Kutnjak
Politonalna gestikulacija kaja                                                                       42

pok. Vladimir Poljanec
O potrebitosti učenja hrvatskokajkavskoga jezika                                            46

Ivan Janeš
Poticaj njegovanju zavičajnosti                                                                     52

Božidar Brezinščak Bagola
Između materinskoga kajkavskog govora i jezičnoga standarda                        54

Stjepan Hranjec
Kajkavština u nastavi                                                                                    56

Ivica Balagović
Razlozi uvođenja kajkavskoga u škole                                                             58

DRUGI OKRUGLI STOL
Položaj hrvatskokajkavskog jezika danas

Krapina, 9. rujna 2003.

Alojz Jembrih
Položaj i perspektive kajkavštine danas                                                          63

Stjepan Hranjec
Konkretni oblici revitalizacije kajkavštine u školi                                            76

Ivan Kutnjak
Kaj u školi                                                                                                   80

Đuro Blažeka
Budućnost istraživanja kajkavskih govora                                                      87

Božica Jelušić
Može li pijetao biti orao? Utjecaj književnosti na reafirmaciju kajkavštine         90

Zdravko Seleš
Kajkavska književnost u gimnazijskoj nastavi                                                   94

Ivan Cesarec
Uloga časopisa “Hrvatsko Zagorje” u očuvanju i promicanju kajkavskoga jezika    99

pok. Vladimir Poljanec
O nekim čisto pragmatično-afirmativnim nastojanjima oko hrvatskokajkavskoga
 jezika
  103                                                                                 

pok. Franjo Hrg
Bogatstvo raznolikosti i višeslojnosti kajkavštine                                            108

TREĆI OKRUGLI STOL
Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća

Krapina, 7. rujna 2004.

Alojz Jembrih
Treba li nam danas sveobuhvatna povijest kajkavske književnosti?                    115

Ivo Zvonar
Marijini ili Gospini plačevi na kajkavskom jezičnom izrazu                              124

Ivan Cesarec
Tomaš Mikloušić kao izdavač djela kajkavske dramske baštine                        145

pok. Zvonimir Bartolić
Starija i novija hrvatska kajkavska književnost – kontinuitet ili prekid               151

Joža Skok
Je li moguća i da li nam je potrebna standardizacija kajkavskoga jezika           156

pok. Vladimir Poljanec
O nekim značajkama recentne hrvatskokajkavske književnosti                          164

Zdravko Seleš
Kak preađa kajkavska slava Đure Rašana                                                      169

pok. Stjepko Težak
Ugroženost kajkavskih prinosa hrvatskomu standardnom jeziku                       177

Stjepan Hranjec
Kaj nas današnji, svagdanji                                                                          187

Denis Peričić
Kaj sad? ili Nekoliko napomena o kajkavskoj sadašnjosti i budućnosti
iz perspektive osobnih literarnih eksperimenata   
                                         193

Božica Jelušić
Od cintora do cybera                                                                                   202

Đuro Blažeka
Primjena razlikovne gramatike u osnovnoj školi                                             207

pok. Franjo Hrg
Kajkavski optativ                                                                                         211

Mijo Lončarić
Kajkavsko rječničko blago – Prikupljanje i izrada rječnika                              214

Ivan Janeš
Kajkavsko nasljeđe čabarskog kraja                                                                    228

ČETVRTI OKRUGLI STOL
(ZNANSTVENI KOLOKVIJ)
Kajkavski jezik književnost i kultura kroz stoljeća

Krapina, 6. rujna 2005.

Alojz Jembrih   
Ivan Krizmanić i njegov kajkavski prijevod “Raj zgubljen” (1827.)   
Miltonova epa “Paradise lost” 
                                                                         233

Ivo Zvonar   
Ljudski i književni lik Ane Katarine Frankopan-Zrinski                                    264

pok. Zvonimir Bartolić
Zrinska listina iz 1608.                                                                                        303

Ivan Cesarec   
“Kovač krapinski” Tituša Brezovačkoga                                                           310

Stjepan Hranjec
“Ne buju ga zlepoglavili” ili Hitrecov urbani kaj                                           317

Marko Samardžija
Globalizacija, hrvatski standardni jezik i nestandardni idiomi                        323

Martina Kuzmić
Kajkavština u uvjetima globalizacije                                                            333

pok. Vladimir Poljanec
Mjesto i uloga hrvatsko kajkavskoga jezika u procesu europskih integracija    341

Denis Peričić
Kajkavci: Kalupi ili Klingonci? — Izvorna znanstvena humoreska                  347

pok. Stjepko Težak
Naglasci u Belostenčevu Gazophylaciumu (1740.)                                           352

Đuro Blažeka
Razgovorni jezik mladih govornika međimurskoga dijalekta                            360

Mladen Rac i Andrija Željko Lovrić
Kajkavsko naravoslovno nazivlje oko Zagreba                                               364

Andrija Željko Lovrić, Mladen Rac i Marijan Horvat Mileković
“Agramerski slovar” i rani iskon zagrebečke kajkavice                                   381

Slavko Malnar
Izrada rječnika govora čabarskoga kraja                                                       392

Mijo Lončarić
Kajkavština izvan Hrvatske                                                                        395

PETI OKRUGLI STOL
(ZNANSTVENI SKUP)
Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća

Krapina, 4. rujna 2006.

Alojz Jembrih
Još o Vramčevoj “Postilli” (1586.) i njezinim latinskim izvorima
(U povodu 420. obljetnice njezina prvotiska)       
                                        409       

Ivan Zvonar
Kajkavska književnost do preporoda u povijestima hrvatske književnosti         425

Rajko Fureš
Ozračje afirmacije hrvatskokajkavskoga jezika                                                  491

Željko Funda
Kaj kak Kaj                                                                                                          497

Stjepan Hranjec
Zapažanja o đačkim radovima u okviru natječaja “Pavić Mikula”                               509

Đuro Blažeka
O nekim vidovima pristupa izradi rječnika međimurskog dijalekta                                   515

Josipa Franjčić
Kajkavski leksik u govoru Jarmine u Slavoniji                                                                   524   

Andrija Željko Lovrić i Mladen Rac
Južni kajkava na Banovini oko Sunje, Petrinje i Gline                                                      530   

Mladen Rac i Andrija Željko Lovrić
Naravoslovno nazivlje istarskih polukajkavaca kod Buzeta
(Mlun, Slum i Brgat)
                                                                                                            550

Slavko Malnar
Toponimija u čabarskom kraju                                                                                            575

pok. Franjo Hrg
Kajkavski ojkonimi u Krapinsko-zagorskoj županiji i njihove izvedenice u
Hrvatskom enciklopedijskom rječniku             
                                                                    577

Popis autora u Zborniku radova
“Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju”       
                                                            583 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Predgovor

U povijesti hrvatske filologije i kroatistike nije se nikada tako intenzivno i sadržajno raspravljalo o kajkavštini kao što se je na znanstvenim i stručno–znanstvenim simpozijima u: Zlataru (1970., 1992., 1994., 1996., 1998.), u Krapini (1975., 1988., 1990., 1991.), u Čakovcu (1995., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005.) i opet u Krapini (2002., 2003., 2004., 2005., 2006.). Dakle kroz 24 godine (nekontinuirano), u trima različitim kajkavskim sredinama, u Hrvatskome zagorju i Međimurju, različitih organizacijskih uspješnica urodilo je dragocjenim prinosima sabranima u Zbornicima. U Zlataru je održano pet Znanstvenih skupova o kajkavskome narječju i književnosti pod pokroviteljstvom HAZU u okviru Dana kajkavske riječi i objavljena su četiri zbornika (1974., 1994., 1996., 1998., s posljednjega znanstvenoga skupa, zbog unutarnjih zlatarskih političkih prilika, zbornik nije tiskan iako je već bio u prijelomu). U Krapini su održana četiri znanstvena skupa s tematskim naslovom Jezični i umjetnički izraz na kajkavskom tlu, a referati su objavljeni 1993. u zajedničkome zborniku s istoimenim naslovom. Visoka učiteljska škola u Čakovcu kroz deset godina uspješno je organizirala stručno-znanstveni skup Kajkavsko narječje i književnost u nastavi. Radovi s prvih pet skupova tiskani su najprije u zasebnim zbornicima za svaku godinu, a potom 2000. u zajedničkome Zborniku, te drugih pet u Godišnjaku Visoke učiteljske škole Učitelj (br. 1/ 2001., br 2/ 2002., br. 3/ 2003., br. 4/ 2004., br. 5/ 2005.).
          I konačno, dragi čitatelju, pred vama je i najnoviji Zbornik radova s Okruglih stolova (Znanstvenih kolokvija i simpozija) održanih od 2002. do 2006. u Krapini, u okviru Tjedna kajkavske kulture, a u organizaciji Hrvatske udruge Muži zagorskog srca– Zabok i Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo – Krapina.
          Kao što se iz sadržaja ovoga Zbornika vidi, u njemu su predočeni radovi (referati) aktivnih sudionika na spomenutim Okruglim stolovima (Znanstvenim kolokvijima i simpoziju) u Krapini. Čakovečki i najnoviji krapinski simpoziji, kao što se razabire, održani su u samostalnoj Republici Hrvatskoj, pa su i po svojim sadržajima specifični u odnosu na one skupove održane u sklopu bivše Ju-e. Iako su svi bili posvećeni kajkavskoj tematici kao i ovi posljednji, čakovečki i krapinski ipak se od prethodnih razlikuju po novom pristupu kajkavštini i njezinu vrednovanju, odnosno njezinoj reafirmaciji u školstvu i šire. Uostalom o tome govore teme pojedinih autora (njih 60). Kao što se iz naziva prvoga Okruglog stola u Krapini vidi, on je bio posvećen uvođenju kajkavskoga jezika i kulture kao izbornoga predmeta u osnovne i srednje škole kajkavskoga govornog područja. Ta je problematika postala aktualnom, svakako, nakon ostvarene epohalne izložbe u Zagrebu Kajkaviana croatica – Hrvatska kajkavska riječ (1996.) kao i zbog činjenice da se danas u Republici Hrvatskoj može slobodno i drukčije razmišljati o kajkavštini nego što se je to moglo u bivšoj Ju-i, bez straha da će se dotičnoga krivično goniti kao nacionalista ili šovinista. S pravom se za kajkavstinu traži mjesto i u školskoj nastavi, jer je do devedesetih godina 20. stoljeća to bilo nemoguće zbog onoga umjetno stvorena dvojnoga lingvonima koji je hrvatskome jeziku nanio mnogo štete. Doista je već krajnje vrijeme da se s kajkavštine i čakavštine skine hipoteka stranog, u okviru učenja hrvatskoga jezika, kod hrvatske školske mladeži i studenata. Prilozi s toga prvoga Okruglog stola više su poticajni s kritičkim tonom prema dosadašnjoj praksi u hrvatskome školstvu, pa se kao takvi mogu i shvatiti. No, oni su i opomena i smjerokaz onima koji su odgovorni za hrvatski izobrazbeni sustav. Stoga je ponadati se da u njih neće i dalje ostati ravnodušnost prema svim ovdje predočenim radovima.
          Drugi Okrugli stol, tematski i sadržajno, nadovezuje se na prethodni, a opća tematika mu je Položaj hrvatskokajkavskoga jezika danas. U tome bloku Zbornika, u autorskim prilozima, razabiru se konkretni prijedlozi (dakako s kritičkim naglaskom) za promjenu postojećega položaja kajkavštine u školstvu i kulturi. Nakon tih dviju pragmatično-praktičnih i tematsko-sadržajnih cjelina u Zborniku, slijede tri, sadržajno različite, tematske cjeline pod zajedničkim naslovom Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća. Time se htjelo postići da autori slobodnim izborom tema osvijetle u dijakronijskom i sinkronijskom vidu kajkavsku književnost i njen jezik kroz stoljeća sjedne strane, a s druge strane htjeli smo svratiti pozornost znanstvene, stručne, školske i visokoškolske javnosti na postojanje tri i pol stoljeća funkcionalnoga kajkavskoga književnog jezika, književnosti i kulture koju valja iznova proučavajući vrednovati te ju približiti svijesti današnjega kajkavca i svakoga kojemu dođe u ruke ovaj Zbornik danas i sutra. U spomenutim trima cjelinama autorski su obrađene različite teme s područja starije i novije kajkavske književnosti, kajkavskoga narječja, leksikografije, toponimije itd. Radovi su to autora stručno-znanstvenoga profila koji su se potvrdili u znanstvenim dosezima hrvatske filologije te nam tako daju vjeru da njihovom zaslugom ovaj Zbornik ispunjava naša očekivanja.
          I na kraju, treba odati puno i zasluženo priznanje pokretačima i organizatorima na trudu za ovaj niz znanstvenih skupova o kajkavskoj književno-jezičnoj baštini koja je na ovakav način iznova znanstveno istražena i vrednovana. Stoga će nove spoznaje, kao činjenični odraz spomenutih krapinskih znanstvenih Okruglih stolova, kolokvija i simpozija, pružiti pouzdane podatke i primjeren uvid u problematiku o kajkavskome jeziku i književnosti.
U ovoj prigodi treba izreći zahvalnost svim onim referentima koji su svoja izlaganja na vrijeme priredili za tisak omogućivši da Zbornik Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju ugleda svjetlo dana, dakako uz svesrdnu pomoć cijenjenih sponzora (dobročinitelja) kojima se također zahvaljujemo.

Dr. sc. Alojz Jembrih

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RIEČ DOMAČA

          Najlepšega vam pozdrava mam za zručiti od članov  Mužof zagorskega srca Udruge horvacke. Drage mi je da srne denes vsi skup tak složni na kupu, da nas je zaistinu tuj čude – praf kak biti i trieba. Najsrečnejši sam kak vsi mame na srčeku domaču rieč. Vnogi su tu domaču rieč šteli i prie nas odtrgnuti od pozabljenosti, mnogi su se za nju hude i borili, vnogi su zbog nje i ciele življenje podredili, a pak je tak zišle da mnogi je i niesu šteli. Vrieme je kak vrieme, negda ti ide na ruku, a negda ti bormec i na ruku nejde, pak i une kaj bi najbolj mogel napraviti ti niti nikak nemreš. Čude je toga dobroga napravljene, mnogi su velikoga puta prešli da bi mi denes mogli se najti h ovak ljepomu broju na kupu, mnogi su rieč domaču – horvacku več zdignuli na prave meste i čudaj knjig o te teme naredili. Niti je vse crne kak h prvi mah zgledi, a niti je bormec bele čist, jer navek bolše biti more. Zaistinu, priznati te morame: niti mi niesme tie teri su vodicu topličku prvi našli, ali sme zate vsi skup jahki, zate vsi skup pune toga moreme, več nek je ihči od nas do zdaj mogel.
          Kaj je nam vsem za napraviti? Na prvomu mestu morame složni biti jer nehči je med nami do zdaj napravil čude, nehči male menj, a nehči se same po teri put prišljepal. A te je i ovak i unak navek h življenju. Jer ak zdaj ne bume složni bili, ak zdaj ne bume vsi skup za svoju se rieč zborili, od nje bormec brze niti ne bu pune ostale, mogli bume ju iskati same gliboke h megline, negde gde ju vrieme za navek bu odnesle.
          A kak mi vse zgledi – ma nas tuj od vsikud jer v Horvacke je domaje rieč domača na čude mest življenje si poiskala i našla, pak bi praf za praf bile čist naopak da se ne bi skup složili i novoga je življenja dali. Vsi skup i nikak drugač delati morame da sloga nam na prvomu mestu bude, da za našega življenja napravime une kaj niesu napraviti mogli dedeki naši. Sigurne niti uni niesu iste šteli nič menj od nas, same vrieme je bile takve kakve je bile, pak zdaj na nami leži veliki teret, briga i muka, a pak i najlepša stvar na ovomu svetu jer morem govoriti sam za se, a mislim da i vi iste morete misliti, da lepšega nam nie od rieči domače, zate ju morame vsi skup obdržati i ne dati je da se zgubi, da se spozabi, da bi ju i uni teri poklje nas došli buju mogli iste tak radi meti kak najvekšu vrednotu, kak najvekše blage kaj dragu nam je Božek z Horvacku domaju dal.

Mr. sc. Rajko Fureš, dr. med.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OKRUGLI STOL U SKLOPU TJEDNA KAJKAVSKE KULTURE U KRAPINI

         Kad je davne 1965. godine došla ideja da se u Krapini organizira manifestacija Festival kajkavskih popevki, zamišljeno je ubrzo i ostvareno. Već od prvoga dana bila je tema vodilja, tj. glavni zadatak tada Festivalskoga odbora, očuvanje, njegovanje i provođenje govorene, pisane i pjevane kajkavske riječi.
         Godinama su nastajale prekrasne kajkavske popevke na stihove naših najeminentnijih pjesnika, a i onih manje poznatih koji su uvijek pisali o životu malih ljudi, siromašnih Zagoraca i njihovim običajima. Prisjetimo se samo nekih: Imala majka sineka tri, Kam da se pojde, Jesi videl, Suza za zagorske brege, Dobro mi došel prijatel, Oko jene hiže itd.
         Ta rodoljubna i ponosna zagorska ideja o čuvanju naprijed spomenute ideje i dan danas traje. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ima još težu zadaću, koju imperativno izvršava, kako bi tradicija ostala netaknuta.
         Danas Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo nastavlja tradiciju čuvanja i njegovanja govorene, pisane i pjevane kajkavske riječi u nekoliko vidova:
         1. Recital literarnih radova osnovaca
         2. Recital literarnih radova odraslih
         3.  Svečanosti kajkavskih popevki Kaj u riječi, pjesmi i slici kojom prigodom djeca iz osnovnih škola kajkavskoga govornog podneblja interpretiraju popevke s dosadašnjih festivalskih večeri
         4. Održavanje dviju večeri Svečanosti kajkavskih popevki u interpretaciji najboljih vokalnih solista naše estrade.
         Pitat ćete kako je došlo do ideje da se održi ovakav eminentni Okrugli stol na temu Kajkavski govor kao izborni predmet u osnovnim školama. Ta ideja već duže vrijeme traje u meni, a naravno udruženi s udrugom Muži zagorskog srca, odlučili smo to i realizirati. Kako sam ja glazbeni pedagog, koji je čitav svoj vijek posvetio upravo svom materinskom jeziku, stalno me proganja rečenica moje majke: Dragi sinek, ak ti dojde kalna voda v bistru vodu, onda je ta voda furt kalna.
         Vjerujem da ste razumjeli ovu rečenicu. I pored toga što naše škole imaju dobar nastavnički kadar, dobre profesore hrvatskoga jezika, trebalo bi u osnovne škole uvesti, a to je upravo nakana i zadatak ovoga današnjeg skupa, kao izborni predmet kajkavski govor – kao materinski jezik.
         Stalne najezde na malo siromašno Zagorje imale su zadaću da se na neki način izbriše kajkavština i nametnu tuđice. No danas je vrijeme kad treba reći NE i oboružati se s prije spomenutim zadacima, jer kako sada stvari stoje, nahrupili su novi medijski trendovi u glazbenome smislu koji žele uništiti našu glazbu, naravno i tekstove -jednom riječi, oni truju naše mlade.
         Vrijeme je i prigoda da na današnjem našem skupu (17. rujna 2002.) pokušamo dati smjernice za provođenje ideje uvođenja kajkavskoga govora kao izbornoga predmeta u osnovne škole.

Viktor Crnek, prof.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OD INICIJATIVE 1997. DO INICIJATIVE 2002.
 
        Hrvatska udruga Muži zagorskog srca pokrenula je 1997. godine inicijativu za uvođenje kajkavskoga jezika i kulture u nastavu osnovnih i srednjih škola na kajkavskome govornom području, barem kao izbornoga predmeta. Pisali smo o tome u “Večernjem listu”, govorili u televizijskim i radijskim emisijama i obratili se tadašnjemu ministru prosvjete. Znali smo da su i druge udruge izlazile sa sličnim idejama, ali do tada nije bilo nikakvih rezultata. Nakon pojavljivanja naše inicijative u medijima, javili su nam se i drugi, ponajprije se to odnosi na Književni krug “Reci rieč” iz Čakovca, Družbu “Braća Hrvatskoga Zmaja” i Kajkavianu iz Donje Stubice.
         Naime, u Čakovcu je 1997. godine održan stručno-znanstveni skup o kajkavskome narječju i književnosti u nastavi. Na tome skupu se dr. Ivan Sović, polazeći od činjenice da sva tri hrvatska narječja žive kao govorna i pisana stvarnost, založio za uključivanje svih narječja hrvatskoga jezika u izborne programe, čime bi se omogućilo učenicima spoznavanje cjelovita sustava hrvatskoga jezika i njegove osebujnosti.
         Na skupu su bile obrađene i druge zanimljive pojedinosti, od rječnika i pravopisa do lektire i novih izdanja. O tome smo naknadno čitali jer sam znanstveni skup nije dospio do naših izdanja dnevnih novina ni televizije.
         Zbog toga smo željeli odlučnije izaći u javnost s novom inicijativom za kajkavski u školama. Prijašnjih 350 godina života kajkavskoga jezika u službenoj uporabi u Hrvatskoj, kao i njegova još starija povijest, ostavili su nam brojne dokaze o visokoj razini suvremenoga hrvatskoga kajkavskog jezika. Dovoljno je spomenuti Belostenčev dvojezični rječnik Gazophylacium iz 1740. godine i prvi jednojezični hrvatskokajkavski školski pravopis iz 1808. godine, koji nam je iznova u presliku i transkripciji 2004. podario dr. sc. Alojz Jembrih, a u nakladi Hrvatske udruge Muži zagorskog srca (Zabok) i Kajkaviane (Donja Stubica). Međutim, o tome se premalo zna i skromno uči u redovitoj školskoj nastavi, a lektira koja se zadaje učenicima u nastavi hrvatskoga jezika bilježi malo kajkavskih pisaca. I to je bio poticaj da pokušamo promijeniti stanje.
         Bili smo sigurni da ćemo i uspjeti jer u svim školama djeluju dramske i literarne grupe s nadarenim pojedincima koji za svoje školske priredbe, natjecanja Lidrana ili naše dječje festivale u Zlataru i Krapini pišu, glume ili pjevaju kajkavski. Oni bi se prvi uključili u izbornu nastavu kajkavskoga jezika, književnosti i kulture, kako je to na već spomenutome skupu u Čakovcu 1997. obrazložio Denis Peričić: “Kroz interdisciplinarne i multimedijske susrete s učenicima trebalo bi (ih) postupno, pristupačno i temeljito uputiti u najvažnije činjenice o hrvatskom kajkavskom jeziku, ali i o svom bogatstvu višestoljetne hrvatske kajkavske književnojezične baštine i kulture”. (Kajkavsko narječje i književnost u nastavi, Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa u Čakovcu 11. travnja 1997., Književni krug “Reči rieč” Županije međimurske, Čakovec, 1997.)
         Pokrenuvši prije pet (1997.) godina inicijativu za uvođenje kajkavskoga u škole, nakana nam je bila da se stvore uvjeti, izrade programi i pripreme priručnici za nastavnike. Prošlo je pet godina. Imali smo dva velika štrajka u prosvjeti, nekoliko afera s udžbenicima, gradimo tri nove srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali od programa za uvođenje kajkavskoga u izbornu nastavu nema ni spomena. Nije valjda da nema novca, što bi sputavalo znanstvenike, pedagoge i političare da to ostvare. Vjerojatnije je da su otpori jednakomu vrednovanju sva tri narječja hrvatskoga jezika preveliki, a naše snage ovdje na sjeverozapadu Hrvatske ipak preslabe da nešto učine.
         Upozoravajuće stoga zvuče riječi koje smo čuli na Susretu riječi u Bedekovčini 2002., da ova manifestacija, koja okuplja pjesnike iz sva tri govorna područja Hrvatske, štokavskoga, čakavskoga i kajkavskoga, ima časnu funkciju očuvanja hrvatske lingvističke baštine. Branko Maleš napisao je u predgovoru zbornika: “Kako dijalekt (čakavski, kajkavski) uz nesentimentalnu potporu vremena rapidno stječe predikatizaciju prošlosti, a već prilično rijetka dijalektalna književnost – status apartnosti, čak getoizacije, tako suvremena kajkavska i čakavska književnost stječe ujedno i otvoreno odobravanje i posljedično nerazumijevanje, tj. apriorno honoriranje kao i svakako otežanu recepciju”. (Susret riječi 2002., Zbornik radova, ur. Željko Bajza, Udruga Pinta, Bedekovčina 2002.)
         Tako je inicijativa Hrvatske udruge Muži zagorskog srca ponovno na početku, u nadi da će ovdje predočeni radovi pokazati put kojim treba ići pri uvođenju kajkavskoga jezika, književnosti i kulture u izbornu nastavu osnovnih i srednjih škola na kajkavskome govomome području.
Nikola Capar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POPIS AUTORA U ZBORNIKU RADOVA
Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju

Ivica Balagović, dr. med., specijalist urolog, ravnatelj Opće bolnice Zabok, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok

pok. Prof. dr. sc. Zvonimir Bartolić, predsjednik Matice hrvatske — Ogranak Čakovec, Boškovićeva 22, Čakovec

Doc. dr. se. Đuro Blažeka, dekan Visoke učiteljske škole Čakovec, Ante Starčevića 55, Čakovec

Božidar Brezinščak Bagola. prof., načelnik Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli

Nikola Capar, novinar-snimatelj, Hrvatska RTV, HTV Studio Krapina, Frana Galovića 1, Krapina

Ivan Cesarec, prof., Marulićev trg 5, Zagreb; glavni i odgovorni urednik časopisa Hrvatsko zagorje, Golubovečka 42, Donja Stubica

Viktor Crnek, prof., direktor Tjedna kajkavske kulture, Magistratska 9, Krapina
Josipa Franjčić, apsolv., Hrvatski studiji Svučilišta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb

Željko Funda, prof., Prva gimnazija, Petra Preradovića 14, Varaždin

Mr. sc. Rajko Fureš, dr. med., specijalist ginekolog, Opća bolnica Zabok, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok; stoloravnatelj Hrvatske udruge Muži zagorskog srca, Martinišće 45, Zabok

Prof. dr. sc. Stjepan Hranjec, Visoka učiteljska škola Čakovec, Ante Starčevića 55, Čakovec

pok. Franjo Hrg, prof., Gajeva 14, Ivanec Ivan Janeš, prof., Makov Hrib 1, Tršće

Božica Jelušić, prof., Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, dr. Ivana Kranjčeva 5, Đurđevac

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb

Dr.   sc.  Ivo  Kalinski,  Institut za  hrvatski jezik i jezikoslovlje,  Ulica Republike Austrije 16, Zagreb

Mr. sc. Ivan Kutnjak, Dragoslavec 121 a, Lopatinec

Martina Kuzmić, prof., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb

Dr.  sc. Mijo Lončarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb

Doc. dr. sc. Andrija Željko Lovrić, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, Zagreb

Slavko Malnar, Ravnice 25, Tršće

Marijan Horvat Mileković, prof., književnik, Ulica vile Velebita 9  a, Zagreb

Mr. sc. Božica Pažur, glavna i odgovorna urednica časopisa Kaj, Ilica 34, Zagreb

Mr.   sc.   Denis   Peričić,   predsjednik   Vijeća   za   elektroničke   medije, Palmotićeva 60, Zagreb

pok. Vladimir Poljanec, književnik i književni kritičar, Peruanska 10, Zagreb; Tuhelj 40, Tuhelj

Doc. dr. sc. Mladen Rac, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 55, Zagreb

Prof. dr. sc. Marko Samardžija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb

Zdravko Seleš, prof., Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, dr. Ivana Kranjčeva 54, Đurđevac

Prof. dr. sc. Joža Skok, Zeleni trg 7, Zagreb

pok. prof. dr. sc. Stjepko Težak, Šubićeva 27, Zagreb

Mr. sc. Ivan Zvonar, Dravska 10, Varaždin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORGANIZACIJSKI ODBOR OKRUGLIH STOLOVA
(ZNANSTVENIH KOLOKVIJA I SKUPOVA)
KRAPINA 2002. – 2006.
Alojz Jembrih — predsjednik, Rajko Fureš — tajnik, članovi: Đuro Blažeka,
Nikola Capar, Ivan Cesarec, Viktor Crnek, Ivica Glogoški,
Dragutin Gradečak, Ratko Habus, Nenad Hrastinski, Miljenko Krznar,
pok. Vladimir Poljanec, Zdravko Silipetar

MODERATOR
OKRUGLIH STOLOVA
(ZNANSTVENIH KOLOKVIJA I SKUPOVA)
KRAPINA 2002. – 2006.
Alojz Jembrih

POKROVITELJI
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Krapinsko-zagorska županija
Grad Krapina

————————————————————————————-

INICIJATOR
HRVATSKA UDRUGA MUŽI ZAGORSKOG SRCA
Martinišće

ORGANIZATORI
HRVATSKA UDRUGA MUŽI ZGORSKOG SRCA
Martinišće
i
DRUŠTVO ZA
KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO
Krapina

SUORGANIZATOR I MEDIJSKI POKROVITELJ
RADIO KAJ
Krapina

PRIPREMA
pok. Vladimir Poljanec

OBRADA Studio Moderna d.o.o., Zagreb

TISAK
H.O.N. ING d.o.o., Sveti Križ Začretje

NAKLADA
1000 primjeraka