KAK PREAĐA KAJKAVSKA SLAVA ĐURE RAŠANA

Citat:

TREJTI OKRUGLI STOL
Kajkavski jezek, kniževnost i kultura čez stoletja

Krapina, 7. rujna 2004.
 

Zdravko SELEŠ

KAK PREAĐA KAJKAVSKA SLAVA ĐURE RAŠANA

Što/gdo je Đuro Rašan?

          Rašan je bil svesten kaj se z kajkavskem govorom događa, al kak i v sakojem mraku kojemu je gledel v joči, i dajle je pisal i z zađnom sapom, med verse kateri se reciterajo nad grobom, prešvercal ono malo ufanja kaj ga čovek navek čuva do kraja: “Od naše knjig da bar ostane koj listek, koj pra!” Zato so te čemerene Rašanove pesme z skranjega vremena vredne kajkavske slave: kak i našega kajkavskoga govora, ne treba je zabiti. Morti itak kajkavska slava; slava kajkavskoga jezika, a isto tak i slava kojo nigdar neje imala Rašanova vitiznanska meštrija nebo prešla, nego tek doađa!

          Nekaj ne vredu. Nekaj ne vala. Kak je moguće skupa zmisliti ovoga naslova i podnaslova. Kaj oče te norc; kaj tera norije z nami?
          Tak i slično moguče prejada đez vaše glave gda ste želi v roke ovoga mojega teksta. I to je zaprav sasma normalno. Jerbo, nikakve slave Đurine Rašanovoga ne jošče bilo, makar ja mislim da bi je trebalo biti. Makar kak malo! I ak ste z Podravine, otkod je i sam Rašan, morti ste gda kaj čuli za njega, al čitali neste ništ ili skoro ništ. Jeste, ak ste v zadni godino-dve čitali kaj sem ja pisal o đurđevačkom krugu i zebiral pesme za “Hrvatsko zagorje”, “Podravski zbornik” i knigo Lirika đurđevečke Podravine. Inače, tri Rašanove zbirke i rukopisi neso nekaj š čem bi se baš bavili naši lepoduhi i đaki po podravske školaj.
          I što/gdo je, onda, Đuro Rašan – Đurina Rašanov Novigradec, kak se je, gda-gda, sam potpisaval?
          Rođen je 22. travna 1912. v Novigradu Podravskom. V sredno školo išel je vu Virju i Koprivnice. V Koprivnice je 1932. objavil svojo prvo zbirko pesmi Lirika. 1936. je postal suurednik dnevni novin “Hrvatski dnevnik” i suradnik tjednikov “Danica” i “Hrvatska istina”, a 1940. – 41. bil je urednik i vundavatel tjednika “Podravec” vu Virju. Vuz novinarski posel fajn se bavi z esperantom: vodil je tečaje 1938., 1940. i 1956. vu Virju, Novigradu Podravskom i Koprivnice, a vu se spomenote novinaj pisal je i o esparantu, a k tomu je pisal i na esperantu.
          Rekli so mi da se je deklarelal kakti komunist, pak je radi toga 1942. dospel v logor v Jasenovec. Z intervencijami (spominje se tast, profesor Franjo Viktor Šignjar, slanje novin koje je uređival da se vidi kakov ja zaprav) so ga zvlekli i odonda dela kojekaj, dosta doma na zemle, a za rata je objavil i svoje druge dve zbirke: Pesme kak kapi (Bjelovar, 1943.) i Na beskrajnim putovima (Zagreb, 1944.). Posle rata ne došlo negvo vreme: dost brzo se je razočaral i vrnol crleno knižico i živel dajle na svojo roko. Tekar šezdeseti let nazaj je postal aktivneši, pak se od 1963. leta pojavljuje kakti humorist na lokalne radije, pod pseudonimom Đurina Novogradec. Jedna takova humoreska je objavlena v drugom godišču “KAJ”-a (br. 6 od 1969.). 1980. z jednom pesmom (F staroste…) našel se je i v panoramskom pregledu Dijalektalno pje-

169

sništvo Primorja i Podravine, a onda osemdeseti let objavljuje i v ”Podravske grude” v Đurđevcu i v ‘Podravskom zborniku” (jeno humoresko, jenoga etnografskoga rada i Kajkavski govor podravskih Novigradaca – opis novigradskoga govora), a i v časopisu za kniževnost i kulturo “Koko”, kojega smo na esperantu izdavali v Đurđevcu ti let više pot. Sigurno toga ima još nekaj, al ja nesem preveč kopal, nego sem se poslužil z onem kaj je moguče najti v podravske knižnicaj kakti opče dobro do kojega si moro dojti i imajo se navado ž nim poslužiti, a jedino područje v koje nemro baš si so rukopisi z kojemi raspolažem i nekaj esperantski izvorov.
          Vmrl je 18. prosinca 1983. v Koprivnice, a v rukopise je ostala zbirka Rascveteno trnje, Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj (Biografski leksikon hrvatskih esperantistov) spominje i Podravci u pričama i anegdotama (skupa z F. V. Šignjarom), napolozbilno humoresko La parohestro de Jlebic – Župnik v Žlebincu (koja se na jenom drugom mestu spominje kakti roman) i zbirko pesmi na esperantu Amaraj poemoj – Gorke pesme, koje ja imam preslikane z naslovom Dorno en la koro – Trn v srcu.
          Posle smrti do moji izborov pred leto-dve ništ ne objavljeno, jedino na esperantu, gde so dve pesme v Kroatia esperanta poemaro, (Zagreb, 1991.) -panorame hrvatski pesnikov na esperantu, a jedinoga teksta o Rašanu je objavila Božena Loborec v “Koprivničke novinaj”, v 31. nastavku svojega pisanja o Podravskom kniževnom krugu pod imenom Radost je jakša od sega f kojem kritizera negvega naturalizma v rukopisne zbirke Rascveteno trnje.
Prva faza – objavlene zbirke

          Prva Rašanova zbirka zgledi kak slične prve zbirke, teme so melankolija, bolši svet, lubav i slično, z malo razočaranosti i malo bunta, vidi se da se stara o jeziku, ritmu i melodije, al prav bo pregovoril stopram v druge zbirke, Pesme kak kapi, gde se je stvar okrenola kajkavskomu govoru i temaj koje so puno jakše, žokeše, ekspresivneše. Zbirko otpira naslovna pesma, koja je i najviše ono kaj zna biti kajkavsko popevanje o jeziku i domaje – himnična.

                    Pesme kak kapi

                    Kak znoj težaku, kak krv junaku, tak
                    Kapljo – kap po kap – pesme z me ga pera,
                    Prav rečeno, z mega srca. Kapljo, kapljo, i
                    Navek ‘i je srce puno mal se ne preleje.
                    Vu moje srce navek teče kak Drava nekaj
                    Drago, nekaj domorodno, ze sejo polj, z goric,
                    šum, z jarkov, z mlak, i od sakud…
                    Bože moj, se je tu doma pesma!

170

          Potlam, pak, dojađa i najjakše je popevanje katero je ili probanje pobeči od jadov ili pak jad i žalost i srđba kaj je život takov kakav je, a nigdar ne baš dober, a kamoli v ratu. Jer, podsečam, zbirka je objavlena 1943., znači vusred Drugoga sveckoga rata.
          Dve pesme sem zebral z te zbirke da vam je pokažem.

                    Zdigni se mala ruža!

                    Pramalet je na peru donesla lastovica
                    I s pera ji je na polja opala.
                    Sad vu zraku popeva ta drobna ftica
                    I budi ružu,
                    Koja je dugo pod snegom spala:

                    – Zdigni se, zdigni, mala ruža,
                     i cveti nad grobom našega muža,
                    koji truden i zmučen vu ratu je pal.
                    Zadiši zemlju crnu, prokljetu,
                    Diši mu barem na onom svetu,
                    Kaj mi bo leže vekivečno spal.

                    Zločesta senja

                    Pauk prede i niti napinja
                    Na stare grede i riženice,
                    Veter se stija s kmicom spominja
                    Za mrtve joce, mrtve mamice.

                    Megle se nisko, nisko prevlače:
                    Žalost i zimu te rajo k nam…
                    Čemer se f pejar štrifom natače.
                    Veli mi nešče: Pil ga boš sam!

                    Branim se, trgam, piti ga ne ču –
                    Štel bi živeti barem još malo;
                    Jerbo ja jošče verujem f sreču,
                    Da ne se vmrlo – nego zaspalo…

171

          Kakti vidite, dela se o pesniku koj reči, slike, metafore i simbole slaže jako spretno i i te kak zna složiti jakoga versa, jako i lepozvučno misel, a, kak sem več rekel, ne teče f te poezije više vino, nego čemer, makar ili autocenzura ili nekaj drugo još čuva jeno mrvico optimizma i nadanja na “zemlje, crne prokljete”.
          Trejta zbirka vrača se kniževnomu jeziku i, mesto gliboki i jaki osečajov, vidi se da je to za Rašana jezik na kojemu ne misli najglible, gde so obiliki več jako zacrtani, pak se i oseti oponašanje i vučiteli. Itak, v pojedine metaforaj i slikaj prilično se jasno more videti da se dela o čoveku koj je poetuš po semu kaj nosi v sebe, po semu kak vidi sveta oko sebe. Makar govorimo o kajkavskomu Rašanu, štel bi vam tu za peldo dati jeno takozvano pesmo v proze f koje Rašan, makar pesmo Sivo jutro završava z: “obzor me uzak stisnuo/i život bez perspektiva”, govori i zna, kak pravi mudrac iliti filozof, kaj je v životu sreča:

                    “Zbilja kao priča…

          Kad večernji ruj zarubi tamni obris brijega, sjednem k prozoru i moj pogled prhne kao ptiče prema portalu sunčanoga zalaza. U taj mah se moje misli rasplinu i nestanu, a mene ispuni veliki i slatki osjećaj… Nitko mi strani u taj čas ne treba niti želim Čije filozofije i mudra cjepidlačenja. U tom trenutku ne težim za spoznajom i rješanjem pitanja, koja muče dekadentni duh svijeta. Nasloni li mi se na rame draga ruka žene, stisnu li se k meni mile glavice moje djece, a blagi glas dobre majke napuni sobu šaptom stare priče, onda smatram krug zatvorenim, sreću potpunom.”

Druga faza ili kaj je Rašanu kaj

          Makar je Rasan, kak i puno drugi kajkavcev, svojo prvo zbirko napisal na kniževnom jeziku, a k tomu se je bavil i pisal jošče i na esperantu (a se to znam jer prtim iste steze), za kajkavsko reč intereseral se je još trideseti let, o čemu svedoči ono kaj je zapisal v svojem prikazu novigradskoga govora, kojega je kesno zgotovil, ali ga je študeral još 1936., gda se je o sličnom intereseranju menil z Ivanom Goranom Kovačičom, s kojem je bil v iste novinaj.
          Z sega kaj smo o Rašanu več rekli, a ja bi još dodal i nekoje druge ideje, kakti je negov esperantizem, kajti je esperantizem navek humanizem i idealizem, vidi se da je Rašan čovek koj je od sveta i života očekival puno više nego kaj je dobil i nego kaj je svet postal. Zato ne čudo da negove dve neobjavlene zbirke, kajkavska i esperantska, v svoje naslove imajo trnje: esperantska v srcu, a kajkavska rascveteno, kaj zaprv znači samo rascveteno v

172

pesme, kajti je del Rašanove simbolike očito romantičarski. Drugi se del dotikavle Rašanovoga naturalizma i jenoga prilično grotesknoga humora.
          Čovek koj se brani od sveta, a to dela zato kaj je osetliva dušica, optom gošče svojo obrambo najde v satire i ironije, pak i f tomu da v svetu vidi samo se ono kaj je naopak, i to v jako mračne slikaj. To je pri Rašanu jednem delom rodilo z lascivnostemi i antiklerikalizmom, a te se dve teme i stalno mešajo pak so v prošencije se samo grešniki i bludniki, dečja zgoda Z križicom, f koje je v škropilnico zagrabil vodo z grabe ide do zaklučenja “da je aqua benedicta i mlačina sejeno.” , a v Početku nečijega pisma nekomu te nešče veli:

                    “još jeden jedini put da se roditi morem,
                    pop baš bi postal, i gač i svitnjaka mi!

                    Ždrl bi prez truda, prez muke lokal lepo,
                    na gače i lače navlačil crnu reverendu,
                    po dežđu moljil za lepo, po lepom za dežđa,
                     ženil se ne bi, neg bral žene na harendu “

          Te pesme so pune narativni elementov, nekak so više zločeste anegdote, negoli nekaj drugo. Zato ima jena pesma f koje se ne dela o pope, ženaj, čoveku z negvemi manami, a znamo da so i one del nas…

                    Vu sebe

                    Za stolom svem sedim i mater svu gledim,
                    Tu staru, slabu, ze sem spokorjenu ženu,
                    Su punu straov, su punu i suz i brig,
                    Ka mene samo jenoga ima i ja nju jenu.

                    O dobra mati moja, da jadna ti znaš se…
                    Da si me ti vidla gde – tam negde v boju,
                    Dok sem bil tamok smrtina kosa, besna zver,
                    Urlikal, klal ves f pene, ves f krve i vu znoju!

                    Da znaš, o mati, kak se silno brzo postaje
                    Peklenska zver, kam gorši od prave zveri!
                    Ščem koga spaziš negde, mam ga prdekneš –
                    Od ljudev so ti puno vredneši – krumperi!

                    Gott mit uns,  mati, je skupa ljude klal!
                    Diex le veult, da čovek ide klat čoveka,
                    Da mati ima zver krvavu mesto svega sina!
                    Bilo je tak do veka – bo li tak do veka?!

173

nego se dela, kak ste vidli, o samomu Bogu. Ta je prava, v nje so znaki pitajna i kričanja na gosto posejani i pravi, ona je pravo pitajne za pesmo f stvari nigdar nemro zabiti, kaj so tu i tam posvedočili oni koji so takve stvari delali i posle si neso mogli najti mira ni na dnevu niti v senje.
          Rašan više neje Weltschmerzom zaraženi mladi čovek koj vidi da je v svetu jako drugač neg bi čovek štel, al se itak ufa da se svet, morti i z negovem trudom, bo popravil: dobnik peskotekuči negvega živlenja se je puneši v dolnem delu, pak ne čudo da se, sad još jakša, ponavla ideja o čemeru koj “z žokoščom mi pesme zaleva”.

                    Štrifom sem žokoga čemera pun

                    Štrifom sem žokoga čemera pun.
                    Čemer se dalje na čemer zleva…
                    Ne čudo, kaj čemer vre teče vun
                    I z žokoščom mi pesme zaleva.

                    Itak, ispod crne čemera žoči
                    Istinska radost živega čoveka
                    Negda pobegne, brbučne i skoči –
                    Ni čemer ju ne mre sasiti do veka –

                    Te makar retko, kak f slame zrnje,
                    Ponegda se rascvete i moje trnje! 

          Ono malo kaj sem poznal Đuro Rašana, kak je vice pripovedal, kak je bil đeđeren med nami mlademi, kak se je trudil dopasti nam se, jako mi dobro osvetlava i ovo pesmo. Najvekše nade Rašan je itak del v reci i v pesme, kak i najglibleša iskustva svojega življenja. Živel je raspet zmed onoga kaj se je činilo da svet je i onoga kaj je štel da svet bo. Neso ga razmeli, a to se petušom aliti vitiznancem i k zvezdam hrepenečem ne događa retko. I bil je štrifom pun čemera, al itak je gda-gda z toga čemera i trnja nekaj precvelo. Kakti oceniteli, znamo da je ta pesma baš po svoje raspetoste, po kontrastu, kakti i po pravom duševnom iskušenju – posebno vredna.
          O vrednoste Rašanove esperantske poezije pisal je Istvan Ertl v studije Kroatoj kun verda plumo (Hrvati sa zelenim perom /zelena je boja esperenta /) ovak: “V nijove generacije (misli se na generacijo autorov rođeni na početku 20. st. / Josip Velebit (1911. – 2000.) i Božidar Vančik (1909. – 1970.) / op. Z. Seleš) ističe se isto tak ime Đure Rašana (1912. – 1983.), od kojega poznam samo dve sugestivne pesme: divljo Terura songo – Strašna senja (“Senjal sam da sam besen cucek… “) i Nokta melodio – Nočna melodija; ova za-

174

đna virtuozna je z aliteracijom i vnutrešnjom rimom. Sigurno bi bilo vredno vundati rukopisne Amaraj poemoj – Gorke pesme i romana La parohestro de Jlebic – Župnik u Žlebincu.
          Mislim da je jasno da jeden del onoga kaj o samo dve Rašanove pesme veli Ertl moremo prenesti na ćeli Rašanov opus, to so te “virtuozne aliteracije i vnutrešnje rime”. To ste več mogli videti v nekoje pesmaj, od kajkavski se još posebno jako vidi v pesme Podravski zvoni, a v nekoje esperantske je još jakše.
          I tak smo spojili dva jezika kojem nejde onak kak bi trebalo. Esperanta, kojega se podupirateli nadajo da bo postal međunarodni jezik za se i kajkavskoga, kojega bi mi, “kajkavski ftički , šteli oživeti za isto takvoga punoga života v kajkavske kraje. Kaj o tomu misli, napisal je Rašan vu svoje pesme

                    Reqiem kajkavskomu govoru

                                        Sic transit gloria kaikaviana!
                                         (POKOJ KAJKAFSKOMU GOVORU
                                        Tak preađa kajkafska slava)

                    Sladek kak čmelski med, ostavjen kak zajčev drek
                    Guraveš, bledeš, seneš, veneš, nestaješ pomalo
                    Nagrizan, podjedan, flikan, zascavan prezmalo,
                    Durjen, švanjen ter skrivan kak masni flek
                    Ti — naš kajkafski govor.
                    Mi – tvoji zadnji, bedasti kajkafski ftički –
                    Mi jošče zifkamo šturčoč vre ofurjeno zelje
                    Tvejo reči, a drugi nam se za pleči krevelje:
                    “Hurmaki hurmasti! Vi skrsli Kristijanoviči!”
                    Naj to i bo naš lovor!

                    Makar ravno v joči gledimo i tvu i svu smrt,
                    Mislimo, da nas kajkafska pesma vun z jame sneme…
                    A vu to kak pavuk kobaca k nam skranje vreme,
                    Pod tebom, pod nami spoda brzo crn runče krt –
                    I tebe i nas čaka pomor!
                    Vre sad nas retko što sluša, razme, prizna i zna.
                    Za leto ke i stebom i z nami bo pofse kvit!
                    Od sega tkanja tve slatke reči ne bo ni nit!
                    Od naše knjig da bar ostane koj listek, koj pra!
                    Requiescat kajkafski govor!
                     (Počivaj kajkafski govor!)

175

          Kak vidite Rašan je bil svesten kaj se z kajkavskem govorom događa, al kak i v sakojem mraku kojemu je gledel v joči, i dajle je pisal i z zađnom sapom, med verse kateri se reciterajo nad grobom, prešvercal ono malo ufanja kaj ga čovek navek čuva do kraja: “Od naše knjig da bar ostane koj listek, koj pra!” Zato so te čemerene Rašanove pesme z skranjega vremena vredne kajkavske slave: kak i našega kajkavskoga govora, ne treba je zabiti. Morti itak kajkavska slava; slava kajkavskoga jezika, a isto tak i slava kojo nigdar neje imala Rašanova vitiznanska meštrija nebo prešla, nego tek doađa!*

LITERATURA

Istvan Ertl: Kroatojo kun verda plumo (Hrvati z zelenem perom), studija o doprinosu Hrvatov esperantske literature – rukopis, verojatno 1989.
Kroatia esperanta poemaro, Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb, 1991.
Božena Loborec: Radost je jakša od sega, Podravski književni krug – 31. ogled, Koprivničke novine, Koprivnica, 1992. ili 1993. Podravska gruda, broj 6/1980., Đurđevac.
Podravska gruda, broj 3-4 (9-10)/1981., Đurđevac.
Đuro Rašan: Lirika, Koprivnica, 1932.
Đuro Rašan; Pesme kak kapi, Bjelovar, 1943.
Đuro Rašan: Na beskrajnim putovima, Zagreb, 1944., KAJ, br. 6/1969.
Đuro Rašan: Kajkavski govor podravskih Novigradaca, Podravski zbornik ’81, Koprivnica, 1981.
Đuro Rašan: Ilustrirani rječnik stare podravske materijalne kulture, Podravski zbornik ’82, Koprivnica, 1982.
Đuro Rasan: Nokta melodio, Koko, br. 1/1988., Đurđevac.
Đurina Rašanov Novogradec: Picoki na carskom šiboltu, Podravski zbornik ’81, Koprivnica, 1981.
Georgo Rašan: La poetiginta koko, Koko, br. 5/1980., Đurđevac.
Zdravko Seleš: Kajkavska lirika đurđevačkoga književnog kruga, Hrvatsko zagorje, br. 2, prosinac 2002., Krapina.
Zdravko Seleš: Kajkavska lirika đurđevačke Podravine, Podravski zbornik 2003.
Zdravko Seleš: Lirika đurđevačke Podravine, Matica hrvatska – Ogranak Đurđevac, 2003.
Suvremeno dijalektalno pjesništvo Primorja i Podravine, Rijeka – Koprivnica, 1980.

* Autor je svoje izlaganje predočio na svom podravskom idiomu. (Ur.)

176

 

Citat:

Turopolski forumgorica

Znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura

(trenutočno 38 listov)

http://www.forumgorica.com/kajkavski/deseti-znanstveni-skup-kajkavski-jezik-knjizevnost-i-kultura/msg40268/#msg40268