Red, mir, disciplina (Radimir, Redimir, išči-plina)

Lipa naša čakavska / ikavska

 

Primorski Novi list, 2012-10-28

DRUGA STRANA

Red, mir, disciplina
 
     Pa, počet ćemo od običnoga curanja. Po tomu Zakonu saki onaj ki vrši nuždu na javnomu mestu more bit kažnjen s najmanje 500, a najveć dve tisuć kun. I sad vi recite, kuliki od onih ča su bili na Beloj nedeje su curali va grm, zid ale va svoje vlastite gaći?
     Onput prosjačenje. Bilo j’ i toga, aš kamo će prosjaci ako ne na samanj. E, pa po jednomu takovomu država bi inkasala od tisuću do tri tisuće kun.
     Kako i sami znate, zad Crekvine je šuma, a ča j’ va šume, kad noć pade, e, pa to van ja ne moran govorit. Intanto, da su policijoti z lampadinun obašli leh kilometar puta kroz Lužinu, inkasali bi za plaću ne jednoga, leh vagun koleg. Najme, kazna za seks na javnomu mestu iznosi od tri do pet tisuć kun, pa neka nan pokle i crikva i država plače radi slaboga nataliteta.

 
Piše: Slavica Mrkić-Modrić

Pregled pasanoga meseca počet ćemo z Belun nedejun. Nisan bila, i ne zato aš nisan arivala leh zato aš ne volin gnjetu, a kako se j’ Kastafcon ov put se potrefilo – i blagdan, i lipo vrime, onput je to bila ne gnjeta leh stampedo. Istina Bog, i dosadašnjeh let bin va Kastav dohajala na Beli pundejak, a ne na Belu nedeju, ma ov se put nisan ni po pundejku prtila na kastav. Zač? Pa zato aš je radi blagdana jušto pundejak bilo najveć ljudi na Kastvu. Kako saki novinar ki bar sled drži do sebe, va sakomu i na sakomu mestu ima svoji ljudi, to mi informacij o tomu ki j’ koga, zač i kako, ni falelo. Moren van reć da san z uri va uru dobijala vijesti o tomu ča j’ i ki je na Lokvine, ča i ki na Crekvine, onput na Fortice, Šporovoj jame i da sad ne nabrajan dalje. Se san znala i o ponude, kuliko ča košta, kade j’ odojak ale janjac jeftineji, a kade skuplji, na komu štandu ne rabi pit aš će bit »bižte pete, posrat ću vas«, a na komu j’ vino ko govori si zajiki. Znala san i do kuda su auti parkirani, i ki ča i kada sope, ma, milijun puti bolje leh da san bila na licu mesta. Dakako da san bila i punkt za žalbi, pa san tako imela čut i onu štoriju ku j’ gospa Vlasta Sušanj Kapićeva tako lipo opisala va Besede od pred dve šetemani, onu o biričine i crikve na Lokvine, ma i onu od Crekvine ku mi j’ povedala prva dama županijske podružnice Hrvacke glazbene unije. Zove mane Jadranka i govori kako j’ nasred Crekvine nekakov bend sviral čisti narodnjaki i da j’ to bilo za neverovat. Sa jadna da njin je došla i pitala da ča to sviraju, a jedan od njih da ju je otpilil pod valje, kod ča ju je i jedan od organizatori kad se j’ šla raspitat zač je tomu tako, i zač namesto teh narodnjaki tamo ne sope Dule, ale Polić, ale Bobušica, ale bilo ki od našeh pjevači. Odgovora ni dobila. Ma san njoj ga ja dala. Rekla san njoj, pa zato Jadranko, aš Dule i si ti naši kod ča j’ on sopu i kantaju kad se niš ne plaća, a kad rabi platit onput sope neki drugi. Oni su ti od rojenja humanitarci, a mi smo si skupa, a i oni z nami, mone i tomu j’ tako bilo, i bit će.

Ne va šume

    Tuliko ča se tiče Bele nedeji, ka će, ako pozabimo ove neke stvari ča se više-manje dogajaju na sakomu ovakovomu skupu, ostat zapamćena kod jedna od boljeh, i ča se tiče oneh ki su inkasali, i ča se tiče oneh ki su se proveselili. I neka da. Ma kad smo već pu inkasanja, zajedno mi j’ napamet palo kako bi država, da j’ on sakramenski novi predlog Zakona o prekršajimi protiv javnog reda i mira usvojen, vagun solad zaslužila teh par dan kuliko j va Kastvu bil šušur. Zač? Pa, počet ćemo od običnoga curanja. Po tomu Zakonu saki onaj ki vrši nuždu na javnomu mestu more bit kažnjen s najmanje 500, a najveć dve tisuć kun. I sad vi recite, kuliki od onih ča su bili na Beloj nedeje su curali va grm, zid ale va svoje vlastite gaći? Gremo dalje. Va predlogu novoga Zakona stoji i da će saki onaj ki vređa policijota bit kažnjen z 15 tisuć kun, odnosno šezdeset dani poć vrešt. Kuliko san imela dan pokle Bele nedeji čitat va novinah, takoveh je bilo ohoho, a med njimin i muških i ženskih. Onput prosjačenje. Bilo j’ i toga, aš kamo će prosjaci ako ne na samanj. E, pa po jednomu takovomu država bi inkasala od tisuću do tri tisuće kun. Kako i sami znate, zad Crekvine je šuma, a ča j’ va šume, kad noć pade, e, pa to van ja ne moran govorit. Intanto, da su policijoti z lampadinun obašli leh kilometar puta kroz Lužinu, inkasali bi za plaću ne jednoga, leh vagun koleg. Najme, kazna za seks na javnomu mestu iznosi od tri do pet tisuć kun, pa neka nan pokle i crikva i država plače radi slaboga nataliteta.
   

Kurbe i kurbeži

    Sad, je se ki volel za soldi, ča će reć je na Beloj nedeje bilo kurberaja va pravomu smislu te besedi, to ne znan, ma ne bin dva put rekla da ni. Da j’ zakon na snage, kaznu i to fanjsku platili bi i ona ale on ki dava uslugu, i ona ale on ki išće uslugu, ča j’ va celoj toj stvare jedino pošteno, aš dosada su leh kurbi plaćale, a »kurbeži« niš. I na kurberaju ćemo stat. Jedino ča va ovoj mojoj teorije ne valja je činjenica da bi većina oneh keh bi policijoti ulovili i kaznu njin napisali rekli – soldi nimamo, vrešt gremo, a kuliko j’ mane poznato rešti su nan ionako krcati, pa sopeta niš od toga. Jedino bi pu nekeh ke san spomenula kaznu mogli va nature naplatit, ma od takove naplati jedinu korist ima policijot, države ona niš ne znači. Kad se domislin kako doskočit problemu naplati, javit ću van. I Vlade isto.

http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285A28602863285928582863285A28582859285A286328982896289428632863285E285B285D2860285C285928632863286328592863Q

 

Turopolska forumgorica
POČAKAJ (PO-ČA-KAJ) – Lipa naša čakavska

http://www.forumgorica.com/kajkavski/pocakaj-(po-ca-kaj)-lipa-nasa-cakavska/msg46738/#msg46738

 

 

Muzikanti – Kastav, Bela Nedeja 2012. , 01:15