Čakajne Bogeka

Pregled tisKAJna

Zagorski list br. 427, 20.12.2011.

ZA DUŠU ZA SPOMENEK

Čakanje Božića

Dišale su hiže po svetku. Miešala se duha radosti z duhu fine košte tera je na svetek bila h sake hiže. Na najljepšem stoljnjaku pod teruga se na Badnjak zmetal žitek, postavilje se jelje z terem su ljudi kriepilji svoje tielce. Miešal se je žmah pečene purice z mljinci, domače juhice i gibenja z smiehem hižne. H čoške komori gizdal se je cimer napravljen z cinframi od ljubavi i kinđi. Z sake hiže čula se tiha pesmica:,, Narodil nam se kralj nebeski…..”
Sega toga denes z naše veljike hiži nie moči čujti, a duha več davne ne raduje ljudi.

Piše: Nevenka Gregurič

H ovem cajtu dok čakame prihajanje i rođenje maluga Isuseka ilji bume reklji Adventa ilji Došašča rada malje polandram po sieme. Veselji me landranje po one starinske sieme kak i one moderneše ilji denešnje teri su pririhtani same za ove cajte. One kaj se ima za zapaziti je da su si tie siemi, bilje starinski ilji moderni, nekak drukšeši nek se ove ljiete natrak. Na tie sieme je sakojačke čačke teri bi nam triebalji pocinfrati življinje za Božič. Nu nekak si misljim da kak da su tie silni čački htihlji. Ne čuje se fejst larmanje, piskanje, trumbientanje i ropanje kak se znalje čujti prie. Ne da denes več nie takve čačke nek valjda ljudem nie več za ropotarenja tera su nam ove ljiete rezbijale vuhe. Za primietiti je, a kaj je mene posebne drage, da se nekak menje ove ljete spominje dedek Božičnjak. Bilje bi mi još dražeše gda bi znala da je ne spominjanje dedeka Božičnjaka znak da su ljudi došlji k sebe i da su konačne razmelji kaj je i za kaj se praf za praf svetkuje Božič. Raduvalje bi me da su konačne razmelji da za Božič čakame prihajanje maluga Isusa, a ne nekakvoga starca z bradu. Jezik mi je več obetežal od pripoviedanja med decu, pajdaši, alji i na mesta gde sem se znala najti da je dedek Božičnjak h glave same onie teri se cielji život h nečem iščeju. Tuj i tam se najdeju, a unda kaj nej bilji baš kak oni teri cielje življenje tiraju jednu šegu, namečeju svoju novu, tere več put nema veze z pameču. Saki takef „novepečeni” krojitelj novie šegi pozabi za onu staru „nie važne kaj se velji nek gdoj velji”, pak brze rečene opadne h vodu.

Tak unda zdej stiha kak i negda pririhtavame se k veselomu i veljikomu svetku, Božiču. Negda nie bilje važne čievi bu cimer vekši,z čieve se bu hiže čulje veče larmanje. Važniejše je bilje da se z sake male potleušice h tere su živelji ljudi osietila ljubaf, radost i topljina. A te iste male potleušice i njenji žitelji pripravljali su se i čistilji za najveseljieši svetek h ljetu. Rođenje h familjije makar je bil jeden prazni žaluček več, bilje je za hižu senek veselje i radost. Svetkuvanje pak spomenka na cajt rođenja maluga Isuseka o čemu su deca pune nafčilji od svoje babic i mami bilje je posebne veselje.

Raduvala su se deca, skupa z svojemi hižnami h sakem cajtu do Božiča. Si su se skupa rihtalji za veljiki svetek. Delale su se kinđe, a pri tomu su deca posluhnulji navuk teri nigdar, gde su hižni bilji na kupu, nie izostal. Išel je tie navuk dece čez vuhe, alji je senek neke i h glave ostalje. Nie se unda čakalje da se bu nekaj pod cimerem našlje jer su unda bile druge šege. Raduvalji su se najmlaši če je bilje za obesiti na cimer jabučic ilji kupljeni cukar h svietljem papieru. Dobre su znalji da poklje kaj prejde župnik z križecem se kaj je na cimeru, a bilje je za pojesti, bude njihove. Negdar je šteča bila tak veljika, kaj nekteri niesu moglji dočakati tie cajt pak su po skrivečki kaj jih nišče nej videl odmotalji papier, scuknulji cukar, a papier zafrknulji kak je bil. Tak je same oštrem oku moglje bilje videti da se meste bombona na cimeru bamba prazni papier. Sake je detece ilji malji huncut znal da za napravljene ne dobil špotance. Raduvala su se deca i jedva dočakala Badnjak. Poklje kaj se je okitil cimer, fižu se donesla slama tera se metala pod stol. H slamu se pri boljstajuča hiža skril kakef dinar ilji jabučica pak su se deca hganjala gdoj jih bu našel. Če nie bilje toga deca su se raduvala i tomu kaj su se valjalji po slame pod stoljem i delalji huncutarije. A unda gda su se nahincalji pri sebe, hodilji su od hižice do hižice lukat cimere. Donašalji su sud čievi je cimer ljepši. A unda, poklje landranja po selu stariejša dečurljija je skup z starci išla na polnočku, a mlajši spat, veselji i zadovoljni.

Dišale su hiže po svetku. Miešala se duha radosti z duhu fine košte tera je na svetek bila h sake hiže. Na najljepšem stoljnjaku pod teruga se na Badnjak zmetal žitek, postavilje se jelje z terem su ljudi kriepilji svoje tielce. Miešal se je žmah pečene purice z mljinci, domače juhice i gibenja z smiehem hižne. H čoške komori gizdal se je cimer napravljen z cinframi od ljubavi i kinđi. Z sake hiže čula se tiha pesmica:
,, Narodil nam se kralj nebeski…..”
Sega toga denes z naše veljike hiži nie moči čujti, a duha več davne ne raduje ljudi.

SREČEN VAM BOŽIČ!

Vide(l)o:
Cinkuši-Bozična (1998), 04:31