loborfestLOBOR – Otprti je natečaj za peti “Loborfest”šteri je raspisal upravni odbor isteimenuga muzičkuga festivala. Na natečaj se moreju prijaviti sastavi z područja Hrvatskog zagorja, severozapadne Hrvatske i zapadne Europe. Uvet za sudelovanje je da se pošljeju dvie pesme. Jedna muora biti nuova i do sad neobjavljena na jednumu od nosačof zvuka i neizvođena na festivalu. A druga more biti da je več objavljena, da je na kojkavskemu narječju iil na jeziku stranuga izvuđača i da je obrađena ud strane onuga šteri se i prijavljuje na natečaj. Si šteri hočeju sudelovati na natečaj se muoraju prijaviti najkesneše do 31.ožujaka 2013. Pesme štere budu prešle na natečaju i štere bu zobral ocenivački soud se bouju izvele 23. lipnja 2013. h Loboru na petemu “Loborfestu”.