Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (5) / Mirko Korležina (1852. – 1884.)

(nastavek prethodnoga lista)

prof. Željko Funda

Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (5)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16.  Mirko Korležina  (1852. – 1884.)

 

16.01

(vidi 1.01, 2.01, 2.02, 2.04, 4.01,  6.01, 8.02, 14.01, 16.02, 16.03, 17.01, 21.01, 22.01, 22.02, 24.01, 25.05, 27.01, 28.02, 30.01, 33.01, 34.01, 34.02, 35.01, 35.02, 35.03, 35.06, 38.02, 40.01, 43.01)

 

DEKLARACIJA O REČI

 

Mir z Vami koteri ste govoreči kajti istinu sejete. Z njum zveličujete vsakoga: i sina, i travu, i žlicu, i miša, i nebo, i čavel, i pecelj, i kopič, i mater. Kak goder Vas zvali, doklam goder Vas zoveju, Vi zveličenujete kajti pri Bogu Jedinomu neimenljivomu jeste.

Kak je bilo v pričetku, tak je vezda: Reč je bila pri Bogu, i vezda je, Reč je Bog bila, i vezda je kajti je Ona njegova Ljubav Svetleča. Vse je po Nje postalo i išče vezda obstoji, i prez Nje nemre kajti je od čiste svetlosti. Prez Nje vse kot sneg od hladnoče lehkogoreče zgori pekel oblikujuči na opomenjenje skupcem na rečmi, a njeh čakajučom.

Gdo hotce reči taji, Božju Ljubav bolvanski neka več Ju terpeči kak kaštigu za svoju copernjačku i fantljivu samodovoljnost Bažilijanske nature sebejeduče, negor da govoreči Božju ljubav vovozemljuje i z njum kak darom svoju bratju, živinu, ztvarje i sadje (vse su to naši zemeljski domniki isti krov, isti zrak, isti pod, iste granice haharske z nami deleči)! Nemoču našeh zemeljskeh tovarušov jedino mi, govoreči, oprostiti i odkupiti moreme onak kak Jezuš Kristuš, Naš Gospodar Predragi, nas zhodnog greha rešil je.

Stanovito, najstanovitejše i ponizno do zemlje Vam velim, Reč je Otca Našega Prezimenoga Imena poslanujuča kot svetlo ranje Kolumbovsko da nam pripravi svet kak lestor našu milu zdeduvanu hižu od gnezda z fafuljki obilnejšum, od vulinjaka čevurnejšum, od štorge šupljejšum, od špilje kmicnejšum, od jajca celejšum, kaj od puno drugeh hiž zazidana je, gde nas lačno i žejno imensko vuzkersenje čakajuči kot Jobi glediju naši zemeljski hižniki koteri vsaki den cvesti moreju če ih lestor zdušno i rado govorimo z glasom z koterim “Mir Vami” govorimo puštajuči tak živu vodu po njimi, kaj je njimi ono kaj je nami kersna.

Anda, brati i sestre govoreči, govorite, govorite, govorite, govorite, govorite, govorite! Govorite kot strele nebeske i morje zemeljsko zkupa! Govorite kajti joči reči slepcu odpiraju, gubavem kožu snažiju, objetim bese z njeh tiraju, nemim glas njev, drugo lice njevo, povračaju.

Reč je Ljubav. Gdo govori, ljubi. Gdo govori, istinu obistinjuje, put zgrađuje i žitek živi.

Amen do konca sveta. 

16.02

(vidi 1.01, 2.01, 2.02, 2.04, 4.01, 6.01, 8.02, 14.01, 16.01, 16.03, 17.01, 21.01, 22.01, 22.02, 24.01, 25.05, 27.01, 28.02, 30.01, 33.01, 34.01, 34.02, 35.01, 35.02, 35.03, 35.06, 38.02, 40.01, 43.01)

 

                                                            DEKLARACIJA O HORVATSKE

 

Horvatska je žena pijana od kervi Reči i od Kervi Svedoka Reči1. Kerv se cedi vu vuha i peče ih ze svojum protuletnum praskajučum milinum. Žena je lestor vu tu kerv oblečena i prokši se čeprem nje se srami vidiju od červov zdelani. Tak ona, Hištorijska Hotnica, bese tenta na mešanje kotero lestor luckoču kak kčer more roditi, fačuknu i nemu za nebo. Kerv kaplje po zemlje i lekmestu tam dračni kes zraste sebesram budeči koteri Horvate kak besne pajcoke tira da v imenohlepnu prezimensku prezdenost bežiju i hičeju se spasenje od halavanje jureče nevidljivosti iskajuči.

Horvatska se popela i jaši Zver kaj zgled tronuša ima i zapoveda da ju se Gospodska Futurija zove. Zver šest glav ima i zoveju se: ilerstvo, slavenstvo, novine, kazališče, tanc i hitrina. Z vsake se gnoj po Horvatske cedi, čeprem kraljujuče, a ona vse polizati mora i išče im zafaljuvati. Vsaka glava zmir šepče lotreno. Ilerska glava veli: “Pozabi se!” Novinska glava veli: “Tračlaj se!” Kazališna glava veli: “Se igraj!” Tančna glava veli: “Prosi se za tanc!” Hitrinska glava veli: “Požuri se!”

Horvatska, ne poslušaj! Zakaj nam je čkometi doklam svetu faliju imena kot Lazaru pokojnomu Svetlo od Reči zažgano? Išče bijeju nam serca, miseli v pozoru stojiju pripravljene za Nemoguče2, al nam reči kot žuto listje odpadaju, lestor za gnoj nove ljubavi potrebne.

Ljudi, em je kruh i vino blagosloviti potrebno! Čkometi je lestor segurno do dneva! Nejte Pilatuša pitati za istinu! Istina z hižum, z hostum, z čučekom počinje! Istina vam se mota okoli nog!

 

1. Apokalipsa 17,6.

2. Holderlin, Povraček. 

16.03

(vidi1.01, 2.01, 2.02, 2.04, 4.01, 6.01, 8.01, 14.01, 16.01, 16.02, 17.01, 21.01, 22.01, 22.02, 24.01, 25.05, 27.01, 28.02, 30.01, 33.01, 34.01, 34.02, 35.01, 35.02, 35.03, 35.06, 38.02, 40.01, 43.01)

 

                                                         DEKLARACIJA O GREHU HORVATSKOMU

 

Horvati su svoj jezik razpeli i vmoriti ga hočeju. Horvati su Boga kot fašnika za kurenje pripravili! Jezik je Bog, Horvati neverni! Čtejte Ivana Evanđelistu. Jezik ne fašnik čeprem ga v jeziku je, čeprem ga jen falat je, al drugi ga mužika je milopojna, tretji ga prodečstvo je, četerti ga posvečenje je, peti ga fala je, šesti ga molitva je! Jedino jezik materinski lestor nam dan, jedino jedincato on doseže do konca i pričetka sveta. Jedino jezik materinski Vekvečno Svetlo Ljubavi do glažne vsevidnosti razžaruje.                                                                

Horvati, vaš jezik je vaš Bog! Vse po Ljubavi v njem spavajuče, vse po  njemu bleščečemu obstoji. Hiža ne kuća, zvelićenje ne spas! V kuće za vas nema Ljubavi, spas vas ne zveličuje! Jedino je vaš jezik Ljubav Božja z koterum vas On, decu Svoju razlučnu od druge, ljubi kak vaš roditelj. Z ljubavi v kuće on druge ljubi. z ljubavi v hausu tretje. Z ljubavi v case četerte. Žitek stanovito ima drugi žitek neg život.

Horvati, jezik je pusa, al je i nož. Vi ga vezda kak razvudenjski nož rabite i sebe na živo režete. Gorši od blaznikov, vi se proti Boga puntate kajti kak doderlinu odhitavate jezik koteri vam je Bog dal da vam bu žitkonosen i svetleči. Plode jezika svojega, plode dreva svojega, svoje plode puščate gnjiti, a lucke jemljete. Kot Adama i Jevu sram vas bu sebe, vi samorazgoljeni do ničesa! Sebi tujci budete! Nigda vam ne dost reči da čemernost svoju oktopodsku primirite.

Horvati, povernite se v svoju reč, tam gde jeste!

Horvati, novo si ime iščite!

Horvati, platili bute za vmor svoje reči!

Horvati, drugi vas buju bračom zvali i vam naplačuvali buju!

Ljudi, dajte svoje Horvatsko ime prezimencem kajti vam ono več ne treba! Oni se na njem ogrejeju.