Nejlepše je na falačko med dvemi vodami (il na fal**o med dvemi nogami)

Pregled tisKAJna
Međimurske novine,
br. 933, 02.08.2013.
e-vundano 06.08.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Nejlepše je na falačko med dvemi vodami

Deca se oženijo več dok imajo tridesti let, posla nemajo, sami živijo, očem reči, stanuvlejo jerbo se mi jivi starci moramo i za to pobrigati, za režije se ne moramo niti spominati, a oni imajo sam jednoga posla kaj deco napravijo i kaj mi vnuke dobimo. Da čovek ne poverje, teško jim je i toga posla delati. Dok so se morali skrivati i dok so greha delali unda jim je to išlo od roke (no, najte me krivo razmeti, ne ruom od roke), a ve dok jim je vse dopuščeno ve se fkrej vlečejo ili pak so se več zavolili. Ve jif je tak teško kcoj dotirati, a dok bodo stareši unda bi i oni šterili biti japice i mamice. A pitam vas: kak? Vsaki od nas mora svojega posla naprajti, jerbo smo mi stareši deco naprajli, a vnuke si nabremo sami, to nam morajo deca. Tak je to odnavek, pak niti denes nebre nikak drugač biti.

Piše: Jožek radnik

Ne znati da je to hapilo, ali več hajdig dugo traje kaj se mladi vlečejo fkrej od  ženidbe. Nebrem reči da se mladi ne parijo. Fala dragomo Božeko kaj je tak. Zmislim se kak denes, a bilo je to, ne tak zdavnja negdi v krčmi v brežnomo hataro. Sobota navečer, krčma puna mladih, tamburaši igrajo kaj se žice smodijo, puce sedijo za stolaj i furt se zgledavlejo da bodejo jif dečki došli zvat plesat. Ali nikaj od toga, dečki pijejo na šanko i niti se ne zglednejo prema pucaj. Morem vam reči da sam ostal do fajrunta da vidim kak bode to, itak, zišlo. Furt je bilo isto, tamburaši so igrali, dečki so pili, a puce so čakale. I ve mi rečite kak se od te mele more jesti kruh. No, to je još ne vse: posle se dečki čudijo ak jim nešterni stareši ili pak več i ožejeni odvlečejo puce. Pak nebrejo one sam čakati i čakati, a vsi znamo da i žensko telo svoje oče. Vsa je sreča kaj je ne vseposut tak i kaj se drugdi, ipak, dečki i puce najdejo i probajo najti zajedničkoga jezika (i ne sam jezika). Kuliko sam mel za čuti da jim to iskanje čuda leži ide v parko ili pak vu kmici, ali ga ipak najdejo. Hodajo vam unda te mladi 6-7-8-9 let kaj jim se ne bodo pajdaši smijali kak so se prefletno oženili. Hodajo tak dugo kaj se zavolijo jeden drugoga, pak se unda tua veza, na vse zadje, i restepe. Ipak je prsten navek bil te šteri je moža i ženo držal skupa i kaj so ne, čim so se malo poštricali, vsaki odišli na svojo strano.

No, neje sam of zlatni prsten to vse držal na kupo, več i on drugi, još bole zlatni (bar tak veli sosed Pišta) šteroga žene nejvečpot skrivlejo (če duže dale tak kaj ga vse bole i bole vidimo) med svojaj nogaj. Najte me krivo razmeti, ali je glavneši bil of drugi prsten šteri se ne vidi, jerbo ak se je on vejčpot nucal vse je štimalo. I deca, dok so došla, so vse to držala skupa. Ali denes vam je čistam drugač, denes vam deca spijo skupa posle tri mesece otkak so se zgledali i počeli hodati i unda vam toga lepoga posla, posle šteroga se dobavlajo deca, delajo tak kaj nej dobili deco i kaj jim deca nej pokvarila živleje. I v temo se tak zvežbajo kaj unda dok se, ipak, oženijo i dok očejo ne znajo deco naprajti. Negda nam je ne lefko veruvati, ali je hajdigpot tak. Deca se oženijo več dok imajo tridesti let, posla nemajo, sami živijo, očem reči, stanuvlejo jerbo se mi jivi starci moramo i za to pobrigati, za režije se ne moramo niti spominati, a oni imajo sam jednoga posla kaj deco napravijo i kaj mi vnuke dobimo. Da čovek ne poverje, teško jim je i toga posla delati. Dok so se morali skrivati i dok so greha delali unda jim je to išlo od roke (no, najte me krivo razmeti, ne ruom od roke), a ve dok jim je vse dopuščeno ve se fkrej vlečejo ili pak so se več zavolili. Ve jif je tak teško kcoj dotirati, a dok bodo stareši unda bi i oni šterili biti japice i mamice. A pitam vas: kak? Vsaki od nas mora svojega posla naprajti, jerbo smo mi stareši deco naprajli, a vnuke si nabremo sami, to nam morajo deca. Tak je to odnavek, pak niti denes nebre nikak drugač biti.

Verjem da vsi znamo ono staro, kaj ne bodem rekel, starinsko, pučko izreko: Teško je z ženami, a još teži brez jif. Tak velimo mi moški za žene, a brzčas bi to žene mogle reči i za nas moške. Dok si vsaki od nas vu svoji hiži, pre svojemo televizoro ili pak svojemo kompjutero, grunta i premišlavle unda nikaj ne bode od živleja skupa. Vidite kaj se pripeti dok nam standard raste. Kak gud malo, ali raste i unda dojde do toga kaj smo sami sebi dosta. Ne bi vam znal reči kak je to živeti sam? Ne bi znal kaj delajo jedni ili pak drugi dok jif srbi negdi doli, između? Je li si moški sami operejo toga svojega veša ili pak hodajo k nešternoj sosedi ili pak dovici kaj jim ona pere? A još meje znam kak je to z ženaj štere so same: Je li si one same frfrajo tam negdi izmeđo ili pak je minister za zdraviče i tu (po kurikulimu) zmislil nekšo zamjeno. Nebrem veruvati da te ljudi, šteri so na leta sami, ne nucajo jedni druge i da vse morejo sami. Isto tak ne verjem da je tak teško magaditi partnera kaj se ljudi i žene zapirajo v svoje hiže, nikam ne hodajo, nikoga ne nucajo i furt, mesto črez obloke, gledijo v televizore ili pak kompjutere. Gruntam si da je, ipak, nejhuje vu živlejo da se nemaš s kim posvaditi. Za vse ostalo si i moreš nekoga najti, makar za kratek čas, ali za svajo jako teško. Pitajte bar one šteri jako dugo živijo.

Videl je čakoski gracki načelnik kak so priločki policaji dobili pecikline, pak je unda ne štel kaj bi jegovi čakoski bili hujši, pak je on i jim kupil pecikline. Ne znati je li se bodo policaji smeli voziti z peciklinaj po čakoskoj glavnoj vulici ili bodo se morali okoli voziti kak i vsi drugi. Najte me krivo razmeti, nemam ja nikaj protiv peciklinov, ali ne razmem zakaj se čakoski gracki oci srdijo dok se jim veli nek si poglednejo malo v Prilok ak očejo videti kak zgledi jeden kreden i uspješan grad. Kuliko vidimo mladi čakoski gradonačelnik je počel gledati prema istoko tak da bi se Čakovčanci mogli, črez jedno vreme, i nekše fabrike fčakati.

Zbira se nejlepši međimorski dvor, vrt ili pak vrčak, očem reči, grunt. Moram pofaliti onoga komo je to palo na pamet. Mi Međimorci smo takši kaj furt šlajdramo i nebremo biti na mesti. Moramo nekaj delati, kak mi tak i naše vredne žene, i to se nejbole vidi vu vrto imed cvetjem. Verjem da bodo ve i te vredne, kaj nebom rekel, zlatne roke došle vum, na svetlo dneva. Odnavek se pripovedalo da je nejlepše v Međimorjo, v cvetnjako med dvemi vodami i to, kak znamo, sam zato jerbo je to falaček zemle na ovomo sveto, kak veli Zvonkec Klemenčić, šteroga je Božek za sebe ostavil i unda ga je nam Međimorcaj dal kaj se bodemo za njega brigali i na njemu živeli. A znate zakaj je nejlepše živeti na falačko zemle med dvemi vodami? Međimorje je kak žena: reka Mura je kak desna ženska noga, a reka Drava kak leva i unda vam nebre nikak biti čudno kaj nam je nejlepše na falačko med dvemi nogami, očem reči, vodami.

Več dostik dugo je prinas v Međimorjo suša. Dežđa ga nega niti za lek. Malo, malo se ravna, ali nikak da se hapi cureti. Nej znati kak to vse bode zišlo, kaj bode z kalamperom, kuruzom, sadovjom, goricaj, jerbo metereologi dežđa ne vidijo niti na krajo tunela. Fala dragomo Božeko kaj smo pšenico poželi, ali smo tu ne nikaj zaslužili, očem reči, ono kaj smo od Paromlina dobili neje dostik niti za stroške štere smo meli. Slabo se precednik Zoki, i jegov poljoprivredni minister, brigajo za nas. Ve dok treba ve nikaj ne kukuričejo, sam so stiha. Štel sam vam pravzaprav reči da suša smeta vsima sam partizanki ne. Ona raste kak da bi jo nešči vsaki den zaleval. Moramo jo sfondati ak očemo kaj ne bodemo kihali i kašljali kak nam kašlja država. Ak nam je več država betežna unda nek bar bodemo mi zdravi.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21200:nejlepe-je-na-falako-med-dvemi-vodami&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine933i?mode=embed&layout=grey                   
 i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/933/mnovine933i.pdf 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Carevi – Dojdi, dojdi Barek (Lijepom našom 2012), 03:11