Category Archives: Mača

Osnuvani je trejti LAG “Srce zagorja” KZŽ

LAG je kratica za lokalnu akcijsku grupu koja se usniva zbug provedbe LEADER prugrama. Cilj ovuga prugrama je buolje udruživanje jedinic lokalne samouprave radi vekše dostupnosti fondova EU. Vu LAG…

Koncert vu Maču

  Denes se bu vu Maču udržal bužični koncert pud nazivem “Vrijeme Božića”. Koncert urganizira ženska vokalna grupa “Kajda” , a uz njih vu prigudnem programu buju nastupili Branko Mutak, …